ENGELLILERE KATMA DEGER VE EMLAK VERGISINDE SAGLANAN VERGI AVANTAJLARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri;

Katma Değer Vergisi Kanununda, gerek engel durumuna göre tüm vücut
fonksiyon kaybı oranı (engellilik derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve
engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar için gerekse engel
durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (engellilik derecesi) %90’dan
az olan malul ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli olan ve engellilik haline
uygun özel tertibatlı taşıt veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için, istisnai
bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak engellilerin eğitimleri, meslekleri,
günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel
bilgisayar programları, Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.
Buna göre, Özellikle engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında
kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin, görme
engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap;
ortopedik engellilerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar
programları istisna kapsamında kabul edilecektir. Bu kapsamdaki eşyanın ithali
de KDV’den istisnadır.
EMLAK VERGİSİNDE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI
Malul ve engellilere vergi açısından sağlanan imkânlardan biri de emlak
vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli bina vergisi oranı (sıfır)
uygulamasıdır. Emlak Vergisi Kanununun değiştirilen 8 inci maddesine göre;
Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene veya tek
meskende hisseye sahip olan (intifa hakkına sahip olunması hali dahil)
engelliler, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanarak emlak
vergisi ödemeyeceklerdir.
A. Engelliler Bu Fırsattan Nasıl Yararlanacaklardır?
Engelli kimlik kartı sahibi mükellefler, engelli kimlik kartlarını belediyede
ilgili görevliye ibraz etmek ve 57 Sıra No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel
Tebliği ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar
Dahil) Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” na (Ek:5) engelli
kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı
(sıfır) uygulamasından yararlandırılacaklardır. Bu durumdaki
mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık
kurulu raporu istenilmeyecektir. Engelli kimlik kartı sahibi olmayan
mükellefler ise sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini
belediye görevlisine ibraz etmek ve 57 Sıra No.lu Emlak Vergisi Kanunu
Genel Tebliği ekindeki “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar
Dahil) Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” nun ekine raporun
fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır)
uygulamasından yararlanabileceklerdir. sağlık kurulu raporu fotokopisini
ise her yıl yeniden vermeleri gerekmeyip, şartların taşınması halinde
indirimli bina vergisi oranının uygulanmasına devam edilecektir.
B. Meskeninde Bizzat Oturmayan Engelli, İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır)
Uygulamasından Yararlanabilir mi?
İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulanmasından yararlanabilmek için
meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek
meskeni kiraya verip başka yerde ikamet eden engelliler de diğer şartları
taşımaları kaydıyla indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından
yararlanarak emlak vergisi ödemeyecektir.
C. Tek Meskene Hisseli Olarak Sahip Olan Engelli İçin İndirimli Bina Vergisi
Oranı (Sıfır) Uygulaması 200 m2 ’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip
olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin vergi değerinin hisseye isabet
eden kısmına uygulanacaktır.
D. Herhangi Bir Geliri Bulunan Engelli, İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır)
Uygulamasından Yararlanabilir mi?
Engellilerin indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmesi
için herhangi bir gelirinin bulunmaması şartı aranmamaktadır.
E. Engellinin İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından
Yararlanabilmesi İçin Engel Durumunun Belli Bir Oranın Üzerinde Olması
Gerekli mi?
İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmak isteyen
engelliler için engel durumunun belli bir oranın üzerinde olması şartı
aranmamaktadır.
F. Birden Fazla Meskene Sahip Olan Engelliler İçin İndirimli Bina Vergisi Oranı
(Sıfır) Uygulaması •
Birden fazla meskeni olanlar, • Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar, •
200 m2 ’yi geçen tek konuta sahip olanlar, indirimli bina vergisi oranı (sıfır)
uygulamasından yararlanamayacaklardır. Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme
amacıyla kullanılan meskenler için de söz konusu indirimli vergi oranının
uygulanması mümkün değildir. İndirimli vergi oranından yararlanan
mükelleflerin, bu orandan yararlanma ile ilgili şartlardan herhangi birini
kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye
bildirmeleri gerekmektedir. Gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli
bina vergisi oranından yararlanan engelliler ile durumlarında meydana gelen
değişikliği bildirmeyen engellilerden alınması gereken emlak vergisi, cezalı
olarak gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.
Saygılarımla

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji