ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET (2020)

ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET (2020)
ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET (2020)
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET (2020)

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan Devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılmasına ilişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
MADDE 1- 15/8/2018 tarihli ve 42 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1- (1) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağına dair süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.”
Öğrencilere, sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin, devlet katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından fon kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanacaktır. İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede belirlenen öğrenci adına gönderilecek devlet katkısı tutarı ve işletme payına düşen tutar, her ayın 10. gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödenecektir. İşletmelerce ödenen devlet katkısı tutarları ise aynı ayın en geç 25. gününe kadar işletmelere ödenecektir.
Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin %50’si üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.
Çıraklara Ödenecek ücret 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde 882,90 TL’dir.
Meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ; 2020 yılı için 631,20 TL’dir.
Aday çırak,çırak veya işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar reşit olmaları durumunda kendileri,reşit değillerse aday çırak veya çırağın veli veya vasisi ile,öğrenciler için okulmüdürlüğü ve işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenen sözleşme ile tespit edilir.
NOT : İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine asgari ücretin net tutarının ;
– Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde % 30 undan,
– Yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde % 15 inden aşağı ücret ödenemez.
NOT : Aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30 undan aşağı ücret ödenemez.
Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden istisnadır.
NOT : Belirtilen kişilerin eğitimi sırasında işyerinin kusuru ile meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.
3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler ile staj gören öğrenciler de sigortalı sayıldığı için 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesindeki bütün cezalar öğrenciler, stajyerler ve çıraklar için düzenlenen belgeler ve bildirimler için de geçerlidir.
3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler ile staj gören öğrencilerden «işsizlik primi» kesilmediği için işten ayrıldıklarında işsizlik parası alamazlar; «malullük-yaşlılık- ölüm» sigortası primi kesilmediği için giriş tarihleri emeklilikte başlangıç tarihi olarak dikkate alınmaz. Ancak ileriki yaşlarda kadınların doğum borçlanmasında dikkatte alınır, işe giriş tarihini geriye çeker. Erkeklerde borçlanma yapılamaz.
Saygılarımla,
S.M.Mali Müşavir
Esna Aygün
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji