4857 SAYİLİ İS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARİ (2020)

4857 SAYİLİ İS KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARİ (2020),
4857 SAYİLİ İS KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARİ (2020),
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Kanun MaddesiCeza MaddesiFiil2020 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 22,58 )
398İşyerini muvazaalı olarak bildirmek             31.903
599/1-aİşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak               268
799/1-bMadde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak                448
7/2 (f) bendi99/27. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak               1.800
899/1-cİş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek                 268
1499/1-cÇağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak                 268
2899/1-dİşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak                  268
29100Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)                   1.050
30101Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak                 3.983
32102/aÜcret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek                    289
32102/aÜcret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek                    289
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek                    1.050
38102/bYasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek                    1.050
39102/aAsgari ücreti ödememek veya eksik ödemek                    289
41102/cFazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.                     509
52102/bYüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek                     1.050
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,                     509
57103İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek                     509
59103Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek                      509
60103Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak                      509
63104Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak                    2.809
64104Telafi çalışması usullerine uymamak                      509
68104Ara dinlenmesini uygulamamak                    2.809
69104İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek                    2.809
71104Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak                     2.809
72104Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak                     2.809
73104Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek                     2.809
74104Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek                     2.809
75104İşçi Özlük dosyasını düzenlememek                     2.809
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek                     2.809
92/2107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.                    25.523
96/1107/1-bİfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak                   25.523
107/2İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.                  25.523

4857 Sayılı İş Kanunu İşçi ve işverenlerin çalışma ortamlarında haklarını ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla 2003 yılında yürürlüğe girmiş ve zaman içinde bazı değişikliklere uğramıştır.

İş Kanunu 4.maddesinde belirtilen işyerleri dışında kalan tüm işyerleri için 4857 sayılı kanun hükümleri istisnasız uygulanmaktadır.

Uygulanacak idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

 

2020 yılı için yeniden değerleme oranı 22,58 dir.

1 TL’nin altında kalan tutarlar için uygulanmaz.

Bu idari para cezaları Çalışma ve İş kanunu il müdürlüğünce uygulanır.

NOTLAR :
1) Kanun maddesi 3 için                               : İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2) Kanun maddesi 5-7-8-14-28-29 için       : Bu durumdaki her işçi için
3) Kanun maddesi 30 için                             : Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
4) Kanun maddesi 32-39 için                       : Bu durumda olan her işçi ve her ay için
5) Kanun maddesi 41-56-57-59-60-64 için : Bu durumdaki her işçi İçin uygulanır.

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir

Esna AYGÜN

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji