BA BS FORMLARINDA MERAK EDİLEN BÜTÜN SORULARIN CEVAPLARINI BU BAŞLIK ALTINDA, CEZA HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR, HANGİ BELGELER BİLDİRİME TABİ , YARGIYA HANGİ DURUMLARDA GİDİLİR VE DAHA BİR ÇOK SORUNUN CEVABI

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Degerli Uyeleri;
BA BS FORMLARINDA MERAK EDİLEN BÜTÜN SORULARIN CEVAPLARINI BU BAŞLIK ALTINDA,

CEZA HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR, HANGİ BELGELER BİLDİRİME TABİ , YARGIYA HANGİ DURUMLARDA GİDİLİR VE DAHA BİR ÇOK SORUNUN CEVABINI BU YAZIDA BULABILIRSINIZ.

CEZA HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR, HANGİ BELGELER BİLDİRİME TABİ , YARGIYA HANGİ DURUMLARDA GİDİLİR VE DAHA BİR ÇOK SORUNUN CEVABI AŞAĞIDA ..

BA BS formlarında ceza uygulaması ve yapılması gerekenler

BEYANNAMENİN BOŞ OLDUĞU HALDE VERİLMEMESİ : Bu durumda paniğe gerek yok siz formu hiç vermeyin bırakın idare ceza göndersin ceza geldikten sonra vergi mahkemesinden bu cezayı iptali için dava açabilirsiniz Bununla ilgili Antalya vergi dairesinin örnek kararları var nasıl kira ödemesi olmadığında yani beyan edilecek bir şey olmadığında muhtasar verilmiyorsa BA BS de aynı durumda yani mantık aynı boş olan beyannameye ceza uygulanmaması gerekir.

DOLU FORMUN HİÇ VERİLMEMESİ : Burada yapacak bir şey yok ceza paşa, paşa ödenecek 2018 yılı için : 1.600 TL buna 376 talep edebilirsiniz.

FORMLARIN 10 GÜN İÇİNDE DÜZELTİLMESİ : Bu durumda istenilen düzeltme yapılır ve yasal süre dahilindedir yani her hangi bir ceza yok tek şart asıl bildirimin süresinde yapılmasıdır.

FORMLARIN 10 GÜNLÜK SÜRENİN BİTİMİNDEN SONRA 15 GÜN İÇİNDE DÜZELTİLMESİ : Bu durumda uygulanacak usulsüzlük cezasının 1/5 olarak uygulanacak yani :320 TL bu rakam içinde 376 talep edebilirsiniz.

FORMLARIN 2 EK SÜRE YANİ 15 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA VERİLMESİ HALİNDE : Geçmiş ola artık bir indirim yok usulsüzlük cezası ödenecek sadece 376 uygulayabilirsiniz.

FORMLARDA HİÇ BİR ŞEKİLDE CEZA KESİLMEYECEK DURUMLAR NELERDİR
1) Mal alım ve satımında kullanılan ba bs formlarında vergi kimlik ve TC kimlik numaralarının doğru yazılması esastır. Bunlar doğru yazılmışsa, unvanda hata yapılabilir. Hata yapılabilir ama tutup da sakın başka ünvanlar yazmayın burada tolere edilecek hata ünvanda kısaltmalar harf hataları vb. kasdedilmiştir.

2) Form ba veya bs de KDV hariç mal veya hizmet alışları veya satışlarında %10’un altında kalan tutar hataları kabul edilebilir hatadır. Burada hem satıcıya veya hem alıcıya ceza kesilmez.

3) Belge adedi kısmında ise; 5 adedi geçmeyen hatalarda mal veya hizmetlerin toplam bedelini değiştirmeyen hatalar eksik veya yanıltıcı bilgi olarak kabul edilmez. Dolayısıyla, tolere edilir. Ve 213 sayılı VUK’nun mük. 355 md hükmüne göre ÖUCZ kesilmez.

4) Mal alım veya satımı yapılan mükelleflerle ilgili düzenlenecek formlarda anılan firmaların devir, dönüşüm, tür değişimi vb. yollarla unvanlarındaki değişiklikler eğer vergi hesap numarasını değiştirmemiş ise, ceza kesilmez.

5) Mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, üç ay eklenir.

HANGİ TÜR BELGELERDE BA BS FORMLARI VERİLİR
-Fatura, -İrsaliyeli fatura,-Serbest meslek makbuzu,-Müstahsil makbuzu,-Gider pusulası,-Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi,-Sigorta komisyon gider belgesi,-Yolcu bileti.

BU BELGELERDE HANGİ TUTARLAR YAZILIR (belirli hadler kasdedilmiştir. 2018 yılı için 5.000. TL

** Normal faturalarda tabiki kdv matrahı yazılır.
** Araç alımı gibi ÖTV li faturalarda ÖTV dahil matrah yazılır.
**Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.
** birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.
**İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.
**Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111″, ihracat işlemlerinde ise “2222222222″ olarak kodlanacaktır.
** Tekel satışı gibi toplu kesilen faturalarda firma yerine “Muhtelif alıcılar” yazıp bs formuna dahil edebilirsiniz.
**Mal ve hizmet alış veya satışına ait vade farkı ve kur farkı faturaları bildirime dahil edilecektir.
**Mal alışlarına ait iade faturaları satıcı veya alıcı tarafından bildirime konu edilecektir.
**Depozitolu ürün bedelleri için düzenlenen faturaların Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir
**Tekel ürünlerinin perakende satışlarını belgelendirmek için gün sonunda muhtelif müşteriler ibareli tek bir fatura düzenlenmesi ve düzenlenen fatura tutarının kdv hariç 5.000-TL’yi geçmesi durumunda Bs formu ile bildirilecektir
**Gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile bildirilmesi gerekmektedir
**Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.
**Nihai tüketicilere yapılan mal ve hizmet satışlarının KDV hariç 5.000-TL ve üzerinde olması halinde nihai tüketicinin T.C. Kimlik Numarası belirtilerek Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir
**Kira ödemeleri karşılığında alınan banka dekontunun, Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir

Saygılarımla
S.M.M.M.
Bayram ALKAN