4857 SAYİLİ İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARİ

idari para cezalari
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Kanun MaddesiCeza MaddesiFiil2018 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 14,47)
398İşyerini muvazaalı olarak bildirmek             21.036
599/1-aİşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak               177
799/1-bMadde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak                296
7/2 (f) bendi99/27. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak               1.184
899/1-cİş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek                 177
1499/1-cÇağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak                 177
2899/1-dİşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak                  177
29100Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)                   693
30101Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak                 2.627
32102/aÜcret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek                    191
32102/aÜcret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek                    191
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek                    693
38102/bYasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek                    693
39102/aAsgari ücreti ödememek veya eksik ödemek                    191
41102/cFazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.                     337
52102/bYüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek                     693
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,                     337
57103İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek                     337
59103Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek                      337
60103Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak                      337
63104Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak                    1.853
64104Telafi çalışması usullerine uymamak                      337
68104Ara dinlenmesini uygulamamak                    1.853
69104İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek                    1.853
71104Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak                     1.853
72104Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak                     1.853
73104Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek                     1.853
74104Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek                     1.853
75104İşçi Özlük dosyasını düzenlememek                     1.853
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek                     1.853
92/2107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.                    16.829
96/1107/1-bİfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak                   16.829
107/2İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.                  16.829

4857 Sayılı İş Kanunu İşçi ve işverenlerin çalışma ortamlarında haklarını ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla 2003 yılında yürürlüğe girmiş ve zaman içinde bazı değişikliklere uğramıştır.

İş Kanunu 4.maddesinde belirtilen işyerleri dışında kalan tüm işyerleri için 4857 sayılı kanun hükümleri istisnasız uygulanmaktadır.

Uygulanacak idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

2018 yılı için yeniden değerleme oranı 14,47 dir.

1 TL’nin altında kalan tutarlar için uygulanmaz.

Bu idari para cezaları Çalışma ve İş kanunu il müdürlüğünce uygulanır.

NOTLAR :
1) Kanun maddesi 3 için                               : İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2) Kanun maddesi 5-7-8-14-28-29 için       : Bu durumdaki her işçi için
3) Kanun maddesi 30 için                             : Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
4) Kanun maddesi 32-39 için                       : Bu durumda olan her işçi ve her ay için
5) Kanun maddesi 41-56-57-59-60-64 için : Bu durumdaki her işçi İçin uygulanır.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir Esna AYGÜN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji