3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA

DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 11- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 37- İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

15.04.2022-31810 Sayılı Resmi Gazete

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji