3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA

DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 11- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 37- İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

15.04.2022-31810 Sayılı Resmi Gazete