YASAL DEFTER SAKLAMA SÜRELERİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

YASAL DEFTER SAKLAMA SÜRELERİ
• Vergi Usul Kanununa(VUK) Göre: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 253-254-256.
Maddelerine istinaden; Defter tutmak mecburiyetinde olanlar, defter ve
belgelerini düzenlendikleri yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 (Beş) yıl
süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.
• Sosyal Güvenlik Mevzuatına(SGK) Göre: 12.05.2010 tarih -27579 sayılı Resmi
Gazeteye istinaden 10 (On) yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.
• Türk Ticaret Kanununa(TTK) Göre: 6102 Sayılı TTK’ya göre tüm defter ve belgelerin
saklanma süresi 82. Maddede tanımlanmış olup, 10 (on) yıl olarak belirlenmiştir.
SMMM YASİN GÜNEY

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji