DERNEKLER NASIL KURULUR?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

DERNEKLER NASIL KURULUR?

13 Eylül 2018 tarihindeki Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile  Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmişti. Buna göre illerde bulunan İl Dernekler Müdürlüğü de İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak değişmişti.

23.11.2004 tarihinde yürürlüğe giren ve  halen yürürlükte olan 5253 sayılı Dernekler Kanunun 2. Maddesinde Dernek;

“Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi  (7) gerçek ve tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” olarak tanımlanmıştır. Dernek kurmak için kanunen en az 7 kişi gerekiyor. Üst sınır yok.

Dernek Kurma Hakkı         :

Fiil ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler her hangi bir izine gerek olmaksızın dernek kurabilmektedir. Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler.

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar.Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, Ayrıca, çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

Dernek Tüzüğü                    :

Derneklerin ortak amaçları tüzüklerinde belirtilmelidir. Bir derneğin çalışma konusu ve biçimleri kendi tüzüğünde yazılanlarla sınırlıdır. Tüzükte açıkça derneğin adı, amacı, gelir kaynakları, üyelik koşulları, organları, örgütleri ve geçici yönetim kurulu, genel kurulun toplanma şekli ve zamanı gibi Dernekler Kanunu madde 4’te belirtilen diğer unsurların gösterilmesi gerekmektedir.

Dernek Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler :

1 Adet Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu (Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de örneği bulunan),

2 Adet Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü,

1 Adet Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

1 Adet Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

1 Adet Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

1 Adet Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

1 Adet Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname),

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde yukarıda belirtilen belgeler birer arttırılarak verilir.

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair (Dernekler Yönetmeliği Ek-1 de örneği bulunan) Alındı Belgesi verilir.

 

S.M . Mali Müşavir

Abdurrahman KIZILAY

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji