7033 SAYILI KANUN İLE TRT GELİRLERİ KANUNUNDA YAPILAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

7033-sayili-kanun-ile-trt-gelirleri-kanununda-yapilan-koklu-degisiklikler
7033-sayili-kanun-ile-trt-gelirleri-kanununda-yapilan-koklu-degisiklikler

7033 SAYILI KANUN İLE TRT GELİRLERİ KANUNUNDA YAPILAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

TRT Gelirleri kanununda 2017 yılında çıkarılan ve 18.06.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7033 sayılı kanun ile çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucu BANDROLE TABİ CİHAZ sayılarında TADADİ olarak yeni belirleme yapılmış olup bu yeni ilave edilen cihazlar konusunda basına yansıyan çok sayıda tepkiler ve  tartışmalar olmuştur.

Keza TRT ENERJİ PAYI MÜKELLEFLERİ konusunda da sanayi sicil belgelerine sahip sanayici firmalara da TRT ENERJİ PAYINDAN MUAFİYET getirilmiştir.

Son olarak bandrolsüz cihaz satanlar adına öteden beri CİHAZ BEDELİ KADAR kesilen cezalar ödenemeyen bandrol ücretinin iki katına düşürülmüştür.

Anılan değişiklikler ve getirileri aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.

I-BANDROLE TABİ OLMA KRİTERLERİNDE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR:

Öteden beri 3093 sayılı kanunda bandrole tabi cihazlar için ortak özellik RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAK olarak belirlenmişti.

Nitekim kanunda tadadi olarak sayılan cihazlar doğrudan yada dolaylı olarak TV ve/veya Radyo yayınlarını alabilen cihazlar olarak aşağıdaki şekilde belirlenmişti.

1- Televizyon

2- Radyo

3- Müzik Seti vb.

4- Bunların birleşiminden oluşan cihazlar

5- Videolar

Olarak ismen sayılmıştı.

3093 sayılı kanunun (a) fıkrasında ismen sayılan bu cihazların dışında kalan RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALAMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZ ifadesiyle torba madde getirilmişti.

Bu torba madde den hareketle kanunda ismi sayılmayan;

1- UYDU Cihazları, 

2- Radyo yayınlarını alabilen MP3-MP4 cihazları

3- Radyolu ışıldaklar

4-Radyolu adımsayarlar

5- Radyolu kalemler

6- Radyo/TV yayınlarını alabilen cep telefonları

Vb . olup gelişen teknoloji ile çeşitlenen bünyelerinde radyo/TV yayınlarını alabilme özelliği barındıran çok sayıda cihazda torba maddeden hareketle BANDROL ÜCRETİ kapsamına dahil edilmiştir.

Öte yandan kararnamelerle bünyelerinde radyo/TV cihazları barındırarak ithal edilen otomobillerin vergilendirilmesinde de özel düzenlemeler yapılmıştı.

Bununla birlikte 3093 sayılı ismen sayılmayan ama  kanundaki torba maddeden hareke BANDROLE TABİ TUTULAN CİHAZ imalatçı veya ithalatçıları BANDROLE TABİ OLMADIKLARI gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdıkları görülmüştür.

3093 sayılı kanunun 4/a-6 bent hükmündeki torba maddenin uygulamasına açıklık getirmek  amacıyla 7033 sayılı kanun ile detaylı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bu düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

II-3093 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER:

7033 sayılı kanunun 26. Maddesiyle aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

MADDE 26- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “cihazlardan” ibaresi “cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik sonrası kanunun 1. Maddesi aynen aşağıdaki gibi olmuştur.

Amaç ve kapsam: (1)

Madde 1 – Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan alınacak ücretler, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ile çeşitli gelirlerin tahakkuk, tahsilat işlemlerini kapsar.

III- BANDROLE TABİ CİHAZLARIN SAYILDIĞI 3093 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER:

7033 sayılı kanunun 27. Maddesiyle 3039 sayılı kanunda daha önce tadadi olarak sayılmayan;

-Cep telefonları

-Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

-Taşıtlar

– Uydu alıcıları, 

– Set üstü medya kutular

Kanun metnine ilave edilmiştir.

Son olarak kanunun eski halindeki 4/a-6. Bentteki torba madde korunmuş ve yeni düzenlenmiş haliyle 10.bent olarak teselsül ettirilmiştir.

Konuya ilişkin düzenleme aynen aşağıdaki gibidir.

MADDE 27- 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin;

1) (a) fıkrasında yer alan “üzere;” ibaresi “üzere, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın (5) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (6) numaralı bent (10) numaralı bent olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“6. Cep telefonları için %6,

  1. Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için %2,
  2. Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi hâlinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden;
  3. Kara taşıtları için    %0,4,
  4. Diğer taşıtlar için   %0,01,
  5. Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dâhil) için %10,”

“10. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için %10,”

“Bu Kanundaki cihaz ifadesi asli fonksiyonu farklı olsa dahi dâhili tuner, internet veya başka bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazın bütününü ifade eder.”

IV- BANDROLSÜZ CİHAZ SATANLAR ADINA KESİLECEK OLAN CEZA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

3093 sayılı kanunun 6. Maddesinde bandrolsüz cihaz satanlar adına kesilecek olan ceza ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

Kanunun eski halinde bu cezalar

a- bandrolsüz cihaz satanlar adına bandrolsüz satılan cihazın satış faturasındaki KDV dahil tutar kadar

b-Bandrolsüz cihazları devir alanlar, kullananlar adına ise bandrolsüz satılan cihazın satış faturasındaki KDV dahil tutarın YARISI  kadar 

İDARİ PARA CEZASI kesilmekteydi.

Bu ceza oldukça yüksek bir ceza idi. Ülkemiz uygulamasında ise vergi kanunları ve benzeri diğer kanunlarda alınması gereken verginin yaklaşık 10 katına varan böyle bir ceza uygulaması bulunmamaktaydı.

Keza bu cezanın Veri Kanunlarındaki Özel Usulsüzlük Cezalarına benzer bir ÜST SINIRIDA bulunmamaktaydı.

Yapılan düzenleme ile bandrol cezası;

  • Ödenmeyen bandrol ücretinin 2 katına indirilmiştir.
  • Keza bandrolsüz cihazları alanlar ve kullananlar ceza kapsamından çıkarılmıştır.

7033 sayılı kanunun 28. Maddesiyle yapılan düzenleme aynen aşağıdaki gibidir.

MADDE 28- 3093 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cihazın satış bedeli kadar” ibaresi “hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

V- TRT ENERJİ PAYI ÖDEMESİNDE SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP SANAYİCİLERE MUAFİYET GETİRİLMİŞTİR.

7033 Sayılı Kanunun 28/2 Maddesi İle TRT Enerji Payı Ödenmesi Noktasında Sanayicilerimize Yönelik Muafiyet Getirilmiştir.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

28/ 2) (c) fıkrasına “satış bedelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)” ibaresi eklenmiştir.

 

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

 

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu

Paylaş
Önceki İçerikRE’SEN, İKMALEN VE İDARECE YAPILAN VERGİ TARHİYATLARI İLE KESİLEN VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN İHBARNAMELERİN TEBLİĞ EDİLMESİNİ MÜTEAKİP MÜKELLEFLERİN SAHİP OLDUKLARI YASAL HAKLARI
Sonraki İçerikTRT GELİRLERİNİN KAMU GELİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASINDAKİ YERİ
ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ABDULLAH ÇAVUŞ abdullahcavus4040@gmail.com 0536 783 11 11 ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ÖZGEÇMİŞİME DAİR BİLGİLERİM: I–EĞİTİMİM: 1-1966 Kaman-Kırşehir Doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamuyönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldum. 2- 1999-2000 yıllarında Milli Güvenlik Akademisi’nden başarıyla mezun oldum. 3- Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim isimli yüksek lisan eğitimimi 2013-2014 yıllarında 4 üzerinden 3.93 not ortalamasıyla 1.cilikle tamamladım. II- MEMURİYET HAYATIM: 1- Memuriyet hayatıma 4 Ocak 1990 yılında “Vergi Müfettişi” olarak başladım. 2– Daha sonra 1996 yılında kurulan MASAK’ın denetim elemanları arasından açtığı sınavı kazanarak “Mali Suçları Araştırma Uzmanı” olarak göreve başladım. Bu görevim 28 Şubatçılar tarafından görevden alınana kadar sürdü. 3-1999 yılında Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun Danışmanlığı görevine başladım. 4- 2000 -2002 yılları arasında da Denizcilikten Müsteşarlığı Müşaviri olarak Bakan Danışmanlığına devam ettim. 5- 2008 yılında TRT’nin yeniden yapılanma sürecinde bu yapılandırmada görev almak üzere naklen TRT’ye atandım. Burada Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Muhasebe Dairesi Başkanlıkların birleştirilmesi sürecinde sırasıyla Uzman, Araştırmacı, Hasılat Müdürü, Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundum. 6-Kurulmasını Sağladığım Teftiş ve Denetim Birimleri: Danışmanlık yaptığım Devlet Bakanlığına bağlı kuruluşlarda daha önce mevcut olmayan teftiş ve denetim birimleri oluşturulması faaliyetini bizzat gerçekleştirdim. Bu çerçevede; a-Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun kurulması b-TSE’de Teftiş Kurulunun Kurulması c3- TRT ‘de ise Mali Denetçilik Biriminin kurulması faaliyetlerini bizzat yürüttüm. TRT’ye Mali Denetçilik birimine Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenleri 8Vergi Müfettişleri) arasından 19 kişinin naklen geçmesi ve eğitimlerini bizzat yürüttüm. Çalışmalarım sonucu TRT gelirlerinde çok önemli miktarda artışlar oluştu. III-ÖDÜLLERİM: 1-TRT’ deki başarılı çalışmalarım sonucu; – İki ayrı defa TAKDİRNAME – İki ayrı defa MAAŞ ÖDÜLÜ ile taltif edildim. 2-Öte yandan Devlet Bakanlığındaki çalışmalarımdan dolayı da Sayın Bakanımız tarafından TAKDİRNAME ile ödüllendirildim. 3-Memuriyet Sicil Ortalamasının 90 ve üzeri olmasından dolayı 1 KADEME İLERLEMESİ ile ödüllendirildim. IV- KARİYERİME İLİŞKİN SINAV VE EĞİTİMLERLE ALINAN SERTİFİKA VE BELGELERİM 1- SMMM RUHSATI: Vergi Müfettişliği görevimle eş zamanlı olarak 3568 sayılı kanun hükümleri gereği özel yarışma sınavı ve 3 yıl yardımcılık süreci sonucu yeterlilik sınavı ile elde edilebilen “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” Ruhsatını (SMMM) aldım. 2- BAĞIMSIZ DENETÇİ: 660 sayılı kanun gereği kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu girdiğim sınavda başarılı olarak “BAĞIMSIZ DENETÇİ” belgesini aldım. 3- UZLAŞTIRMACI: Adalet Bakanlığı Alternatif çözümler Dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu Bakanlık tarafından açılan sınavda da başarılı olarak Ceza Kanunlarında Takibi Şikayete Bağlı Suç Türleri ile ilgili davalarda görev yapmak üzere “UZLAŞTIRMACILIK” BELGESİ aldım. 4-BİLİRKİŞİ BELGESİ: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu “BİLİRKİŞİ BELGESİNİ” aldım. V- WEB SİTELERİM: Yüksek lisans Bitirme Tezim “ŞİRKET YOLSUZLUKLARI DENETİMİ VE ADLİ MUHASEBE” isimli olup denetim ile başladığım memuriyet hayatımı DENETİM ALANINDAKİ bu yüksek lisans tezi ile taçlandırdım. Eğitim ve memuriyet Deneyimlerinden elde ettiğim bilgiyi kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşmak amacıyla; 1-www.denetimakademisi.com ismiyle oluşturduğum sitede DENETİMİN MİLİ KÜTÜPHANESİ olma iddiası ve sloganıyla 2500 civarında akademik tez ve makaleyi toplayarak ilgililerin faydasına sundum. 2- www.denetimtv.com isimli web sitesini kurdum. 3- Memuriyet hayatım boyunca yaptığım görevlerden elde ettiğim bilgi ve birikimleri kendi adıma açtığım www.abdullahcavus.com.tr isimli BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PORTALI üzerinden ilgililerin istifadesine sundum. Şahsi web sitemde; a- Bağımsız denetim b- İç Denetim c– Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi d– Hile ve Suistimal Denetimi e- Yolsuzlukla Mücadele f- Kara Para Mevzuatı g- Vergi-Muhasebe h- Su-Çevre I- Etik i- TRT Gelirleri Kanunu j- Bilge Türkler k- Kayıtdışı Ekonomi Konularında sayısı 100 leri geçen kişisel makalelerimin yanı sıra bu konudaki arşivimde bulunan araştırma raporlarını ve akademik tezleri yayınlamaktayım. VI-SİVİL TOPLUMDAKİ GÖREVLERİM: Mesleki çalışmalarım ve deneyimlerimden hareketle sivil topluma katkı vermek amacıyla; 1-Bağımsız Denetçiler Derneğinin (BADED) Kuruluşunda görev yaptım ve an itibariyle Genel Başkanlığını yürütmekteyim. www.baded.org.tr 2-Toplumsal Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar Derneğinin (UZLAŞI-DER) ise Kurucu Genel Başkanıyım. www.uzlasider.org II-ÖZ GELECEĞİM (GELECEKTEN BEKLENTİLERİM): Bu kısa ÖZGEMİŞ’ten sonra ÖZGELECEK planlamam konusunda ise; Mesleki Tecrübe ve birikimlerimden hareketle aşağıdaki kitapları yazmayı planladım. Soru içerikleri tespit edilmiş olup; TRT Gelirleri Kanunu ve Bağımsız Denetim alanındaki çalışmam 2019 yılında kitap haline gelecektir. 100 soruda TRT Gelirleri Kanunu 100 soruda Bağımsız Denetim 100 soruda Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi 100 soruda Adli Muhasebe 100 soruda Kara Para Yukarıda zikredilen alanlardaki çalışmalarım ve birikimlerinden birçoğuna kişisel web sitemde yer vermekteyim. www.abdullahcavus.com.tr Çalışmalarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla DENETİM TV isimli bir web televizyonu kurmayı planlamış durumdayım. www.denetimTV.com isimli web adresi an itibariyle yayında olup, alanında uzman bir televizyon olması için finans ve planlama çalışmalarımız devan etmektedir. Bağımsız Denetçiler Derneği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında Akademik Eğitim işbirliği protokolümüz bulunmaktadır. Bu çerçevesinde açtığımız DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ isimli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına devam ederek çalışmalarıma akademik düzeyde yön vermek istemekteyim. Öz geleceğim ile ilgili son olarak beklenti ve planlamam ise Kamu Yönetimi alanında tecrübe ve birikimlerimi devletimin hizmetine kullanabilmek amacıyla karar alıp uygulamaya yön verebileceğim üst düzey bir görev beklentisidir.