ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ STAJYER ÖĞRENCİYE ÜCRET ÖDENİR Mİ? SİGORTA YAPILIR MI?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ STAJYER ÖĞRENCİYE ÜCRET ÖDENİR Mİ? SİGORTA YAPILIR MI?

“Mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim ku¬rumları ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları ile bel¬ge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumu” Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kuru¬mu’ dur.

Ticaret Mes¬lek Lisesi Muhasebe Bölümü Öğrencisi, Üniversite Meslek Yüksekokulu inşaat bölümü öğrencisi, Mühendislik fakültesinin elektrik mühendisliği bölümü öğrencisi, aşçılık kursu öğrencisi (MEB tarafından izin verilmiş olan) stajyer öğrenci kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Diğer bir anlatımla üniversite öğrenimi yapanların tamamı 3308 sayılı Kanun kapsamında değildir. Üni¬versite öğrencilerinin 3308 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilmesi için mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları olan meslek yüksekokullarında veya Teknik Eğitim Fakültesi, mühendislik fakültesi vb. mesleki ve teknik eği¬tim okullarında öğrenim görmeleri gerekmektedir.

Stajyer Üniversite Öğrencisinin Sigortasını kim yapar?

Stajyer öğrencilerle, mesleki eğitim gören üniversiteli stajyer öğrencilerin sigortasını okudukları okul tarafından yapılmaktadır. İşverenler tarafından ayrıca sigortalı yapılmaz.

Stajyer Öğrencilere Ödenen Ücretlerden Vergi Ve Sigorta Primi Kesilir Mi?

İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüz¬de 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı ücret ödenemez. Bu kişilere yani liselerdeki stajyer dediğimiz öğrencilerle, mesleki eğitim öğrenimi gören üniversiteli stajyer öğrencilere, işyerinde 20 ve üzerinde personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının %30 undan (2.070,11-TL), yirmiden az personel çalışıyor ise % 15’ inden (825,05-TL) daha aşağı ücret ödenemez.

Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerinin ücreti, asgari ücretin %50’si (2.750,18)olarak uygulanır.

Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilere ödenen ücretlerden vergi kesintisi yapılmaz. Çünkü aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilere ödenen ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

2547 sayılı Kanunun geçici 74 üncü maddesi kapsamındaki işletmede, özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında işletmede mesleki eğitim yapan LİSANS öğrencilerine, uygulamalı eğitimleri süresince asgari ücretin net tutarının %35’inin (1.925,12-TL) ücret olarak verilmesi gerekmektedir.

3308 sayılı Kanun’un 24/a. maddesinde her ne kadar “Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır” denilse de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (193 sayılı yasa, 1961) “3308 sa¬yılı Meslekî Eğitim Kanunu’na tâbi çırakların asgari ücreti aşmayan üc¬retlerinin vergi dışı tutulacağı” hüküm altına alınmıştır (193, m.23/12). Dolayısıyla 3308 sayılı Kanuna tabi olanlara asgari ücretin üzerinde ücret ödenmesi söz konusu olduğu durumlarda asgari ücreti aşan kısımdan vergi alınması gerekmektedir.

Burada özellikle belirtilmesi gereken diğer bir husus ise 3308 sayılı Ka¬nun kapsamı dışında kalan stajyer öğrencilere, örneğin; işletme fakültesi öğrencilerine üniversiteleri tarafından staj yaptırılması uygun görülse dahi bu öğrencilere staj yaptıklarından dolayı ücret ödemesi zorunlu değildir. Ancak işletmeler dilerse bu nitelikteki stajyerlere de ücret ödeyebilir.

SMMM AYŞE ASLANKOÇ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji