KUR FARKLARİNDA KDV DURUMU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KUR FARKLARINDA KDV DURUMU

 

“KUR FARKLARININ KDV’ye TABİ OLDUĞU HUSUSU YASAL DÜZENLEME KAPSAMINA ALINMIŞTIR.

 

Bilindiği üzere kur farklarının KDV ye tabi olması konusunda mükellefler ve vergi daireleri bir çok kez karşı karşıya gelmiş ve çözüm için yargıya başvurulmuştur.

3065 sayılı KDV Kanununun “Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah” başlıklı  (24/c) maddesinde de vade farkı , fiyat farkı , faiz , prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğunu, bu maddeden yola çıkarak kur farklarının KDV ye tabi olduğu yönündeki Vergi İdaresi’nin kararını,

Danıştay VDDGK 13.12.2017 gün E:2017/548, K:2017/606 sayılı kararıyla, kur farklarının KDV’’ye tabi tutulmasına dönük kanunda açık bir hükmün bulunmaması gerekçesiyle kur farklarının KDV ye tabi olmadığına dair karar vermiştir. Dolayısıyla Kur Farklarının KDV ye tabi tutulup tutulmayacağı ile ilgili, Danıştay Vergi Daireleri Kurulu’nun son kararı ile Vergi idaresinin düzenlemeleri bir biri ile çelişiyordu.

Bu çelişkilerin giderilmesini için, vergi idaresinin kur farklarını KDV ye tabi tutmak için, kanunda değişiklik yapmasını gerekli olduğunu savunan Danıştay kararlarına istinaden;

18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7161 sayılı Kanunun 18.maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 24.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmek suretiyle kur farklarının KDV’ye tabi olduğu hususu yasal düzenleme kapsamına alınmıştır.

 

Saygılarımla,

Ömer AVAN

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji