Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Kontrol Listesi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Merhaba, muhasebebilenler.com takipçileri.

Yeni mali yıla girmek üzere olduğumuz şu günlerde meslektaşlarımız dönem sonu kapanış işlemlerine odaklanmaktadırlar. Dönem sonu kapanış işlemlerinde; VUK esas alarak hazırladığım, kendimce dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm; kendi uygulamalarımda da azami özen gösterdiğim, riskli veya unutulabilir gördüğüm, detay ve uzmanlık gerektiren noktaları hem konuya ilgi duyan hem de ihtiyacı olan meslektaşlarımın istifadesine sunarım. Kontrol listesinin, özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerin VUK’a uygun finansal tablolarının oluşturulmasında daha verimli olacağını düşünüyorum.

Tüm görüş, öneri, istek ve yapıcı eleştirileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

DÖNEM SONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ
KONTROL NOKTASIYORUM
Kasadaki yabancı paralar merkez bankası efektif alış kuru ile değerlendi mi?
Hisse senetleri gibi menkul kıymetler alış bedeli ile değerlendi mi?
Alacak ve borç senetleri için reeskont hesaplandı ise KDV’ ye isabet eden kısım KKEG olarak dikkate alındı mı?
Teminata verilen senetler için reeskont uygulandı ise ters kayıt ile hata giderildi mi?
Stoklardaki mallar, maliyet bedeli ile değerlendi mi?
Finansal kiralama ile edinilen bir varlık var ise, bu varlığın türüne göre amortisman hesaplandıktan sonra ilk yıla ait faiz masrafları aktifleştirildi mi?
Vadesi, ertesi yıllara sarkan çekler alacak/borç senedi olarak virmanlandı mı?
Vadeli çekler, reeskonta tabi tutuldu ise ortaya çıkan gelir/gider kanunen kabul edilmeyen olarak dikkate alındı mı?
Hisse senetleri alışları dolayısı ile yüklendilen kur farkı ve faizler doğrudan gider olarak dikkate alındı mı?
Menkul kıymet değer düşüklüğü için ayrılan karşılık KKEG olarak kayıtlara alındı mı?
Konkordato ile ticaret mahkemesinde sözleşme altına alınan alacak için şüpheli ticari alacak karşılığı ayrıldıysa bu kayıt düzeltildi mi?
Konkordato ile ticaret mahkemesinde sözleşme altına alınan alacağın sadece vazgeçilen kısmı için şüpheli ticari alacak karşılığı hesaplandı mı?
İflas eden tacirden kaynaklı alacak var ise şüpheli ticari alacak karşılığı hesaplanabilmesi için alacaklar iflas masasına kaydedildi mi?
Avans olarak alınan senetlerde reeskont hesaplanmaz. Senette reeskont hesaplamak için senet karşılığında öncesinde gelir kaydetmek gereklidir. Bu kurala dikkat edildi mi?
TTK md:358 gereği zararda olan şirketlerden ortaklar borç alamaz. Bu kurala dikkat edildi mi?
Ortaklara borç verildi ise adat + kdv fatura düzenlenip, ortaktan tahsil edildi mi?
Stoklar için sayım tutanağı var mı?
Kasa sayım tutanağı var mı?
Hırsızlık, dolandırıcılık vs. Dolayısı ile zayi olan ticari mallar ilave kdv hesaplanıp, ilave edilen kdv ve malın maliyeti KKEG olarak dikkate alındı mı?
Yangın,sel vb. Doğal afetlerden oluşan ticari mali zaiyatları için vergi dairesinden takdir istendi mi? Eğer takdir edildi ise malın maliyeti matrahtan indirim konusu yapıldı mı?
Vadeli banka mevduatları için faiz tahakkuk kaydı oluşturuldu mu?
Maddi duran varlıklar kredi ile iktisab edildi ise ilk yıla ait faiz masrafları aktifleştirilir. Bu konuya dikkat edildi mi?
İlişkili şirketler için kullanılan kredilerin faizleri gelir tablosu yerine bilançoda izlenmelidir. Bu kurala uyuldu mu?
Döviz cinsinden krediler için kur değerlemesi yapıldı mı?
İstisnaya tabi olan yurtdışı kazançlarından doğan zararlar matrahtan indirim konusu yapılamaz, bu kurala uyuldu mu?
Yurtdışı faaliyetlerinden doğan zararlar 5 yıl süre ile indirim konusu yapılabilir, süre şartına uyuldu mu?
Yurtdışı faaliyetlerinden doğan zararlar , o ülkenin denetim merci tarafından denetlendikten sonra zararı gösteren belgeler Türk Konsolosluğu tarafından onaylandı mı?
Konsolosluk tarafından verilen onaylı belgeler, bir dilekçe ile vergi dairesine ibraz edildi mi?
340 hesapta bakiye var ise, tamamlanmış hizmetler ve teslim edilmiş mallar için fatura düzenlendi mi?
Bağış ve yardımlar hesaplanırken geçmiş yıl zararları dikkate alınmaz. Matrahın %5′ i indirim konusu yapılabilir. Bu kurala dikkat edildi mi?
İmal edilen bir mal bağışlandı ise yüklenilen kdv’ si, ilave edilecek kdv olarak kayıtlara alındı mı?
Bağış amacı ile alınan teçhizatları indirilen kdv’ si, ilave edilecek kdv olarak düzeltildi mi?
İhracat bedelleri VEDOP kapanma tarihindeki TCMB döviz alış kuru ile değerlendi ve VEDOP kapanış tarihindeki dönemin kdv beyannamesinde mi beyan edildi?
Web sitesi harcamaları gelir getiren bir faaliyet ise yapılan harcamalar aktifleştirilip, 3 yıl amortisman süresi üzerinden amortisman hesaplandı mı?
Web sitesi harcamalar gelir getiren bir faaliyet ise yapılan harcamalar giderleştirildi mi?
Yurtdışından alınan kredi, bir banka veya finans kurumu yerine farklı bir kişiden alındı ise %10 gelir vergisi kesintisi hesaplanıp, ödendi mi?
Yurtdışından alınan kredi, bir banka veya finans kurumu yerine farklı bir kişiden alındı ise %18 kdv tevkifatı hesaplanıp ödendi mi?
Yasal yedekler, 500 hesabın %20′ sine ulaşıncaya kadar %5 ayrıldı mı?
193 hesap 371 hesaba virmanlandı mı?
Ödenmeyen SGK primleri KKEG olarak dikkate alındı mı?
Ödenmeyen SGK primleri 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabının alacağına kaydedildi mi?
Finansal kiralama ile edinilen varlıkları ilk yıl faiz masrafları aktifleştirildi mi?
Faydalı ömründen önce kırılan, bozulan, kullanılamaz halen gelen amortismana tabii iktisadi kıymet var ise; amortisman süresi ile kullanım süresi arasındaki döneme isabet eden kdv beyannameye ilave edilerek KKEG olarak dikkate alındı mı?
Yurtdışına yapılan tüm teslimler gümrük çıkış beyannamesine bağlanmalıdır. Eğer gümrük beyannamesine bağlanmamış teslim var ise kdv hesaplanıp beyannamede ilave edilecek kdv olarak dikkate alınmalıdır. Bu kurala dikkat edildi mi?
Personellere Sodexo, Ticket gibi kartlar için verilen yemek istisnası günlük fiili çalışma günü üzerinden hesaplanmalıdır. Eğer daha fazla fayda personel tarafından elde ediliyorsa tutar bordrolaştırılmalıdır. Bu kurala dikkat edildi mi?

 

Ramazan Heperol

Aday meslek mensubu

E mail: ramazanheperol@gmail.com

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji