Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği

‘’AZ TEHLİKELİ’’ işyeri sınıfında bulunan 50’den az çalışanı olan iş yerlerinde 01/07/2020 tarihinden itibaren aylık İŞ YERİ HEKİMİ ve İSG uzmanı danışmalığı alma zorunluluğu yürürlüğe girecektir.
‘’AZ TEHLİKELİ’’ işyeri sınıfında bulunan 50’den az çalışanı olan iş yerlerinde 01/07/2020 tarihinden itibaren aylık İŞ YERİ HEKİMİ ve İSG uzmanı danışmalığı alma zorunluluğu yürürlüğe girecektir.
1 Temmuz 2017 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30111
Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği

KANUN

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7033                                                                                               Kabul Tarihi: 18/6/2017

MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-21.htm