YURT DIŞI BORÇLANMASI YAPACAK TÜRK VATANDAŞLARI 7186 SAYILI KANUN İLE MAĞDUR MU EDİLDİ?

YURT DIŞI BORÇLANMASI YAPACAK TÜRK VATANDAŞLARI 7186 SAYILI KANUN İLE MAĞDUR MU EDİLDİ?
YURT DIŞI BORÇLANMASI YAPACAK TÜRK VATANDAŞLARI 7186 SAYILI KANUN İLE MAĞDUR MU EDİLDİ?

YURT DIŞI BORÇLANMASI YAPACAK TÜRK VATANDAŞLARI 7186 SAYILI KANUN İLE MAĞDUR MU EDİLDİ?

Değerli okurlar,
Bildiğiniz gibi yurt dışı borçlanmalar ile ilgili önce 2018/27 sayılı Sgk.Genelgesinde değişikliklere gidilmiş ise de; buradaki bazı yanlışlıklar görüldüğünden 2018/27 sayılı sgk.genelgesi 2018/29 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun üzerine 19/07/2019 tarihi ve 30836 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7186 sayılı kanun ile 3201 sayılı Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin Sosyal Güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkındaki kanun ile 01/08/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ile hem borçlanma prim oranlarında hem de sigortalılık statüsünde değişiklikler olmuştur. Kanun yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce belirlenen
günlük borçlanma prim oranı günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında belirlenen tutarın yüzde 32 si iken 01/08/2019 tarihinden itibaren bu oran yüzde 45 olarak belirlenmiştir. Bu prim oranının yükseltilmesi de elbette yurt dışı orçlanması yapacak vatandaşlarımıza da ağır bir yük getirmiştir. Bu oranı 2020 günlük prime esas kazanç üzerinde değerlendirirsek en düşük 2.943.00/30=98.10*%45= 44.14 Tl. en yüksek günlük borçlanmaya esas tutar ise yine 2020 yılıiçin 2.943.00*7.5= 22.072.5/30= 735.70×45= 331.08 olarak borçlanılacak sigortalının alt ve üst günlük kazanç tercihlerine bırakmıştır. Örneğin yurt dışında geçen hizmet süresinden 4200 gün en düşük günlük kazanç tutarı üzerinden borçlanacak sigortalı 2020 yılı için 44.10×4200= 185.388.00TL. borçlanmış olacaktır. Bu vatandaşımız şayet borçlanmasını 7186 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapsaydı borçlanacağı miktar günlük 31.39×4200= 131.846 tl. olacaktı ve 185.388-131846= 53. 542.00Tl daha az ödeme yapacaktı.
7186 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRAKİ BORÇLANMALARDA
SİGORTALILIK STATÜSÜ NE OLACAKTIR.
Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 01/08/2019 tarihinden itibaren yapılacak yurt dışı borçlanmalarında yurt dışı sürelereinin 5510 sayılı kanunun 4ncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, 01/08/2019 tarihinden itibaren yurt dışı sürelerini borçlanma talebinde bulunanların borçlanma işlemleri talep tarihindeki en son sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1 (b) kapsamında değerlendirilecektir. Tabiki bu da ister tam emeklilikte isterse kısmi emekliliklerde yurt dışı borçlanması yaptıracak vatandaşlarımız için hem prim
günü açısından hem de yurt dışı borçlanma tutarları bakımından ağır bir yük getirmiştir. Örnek : 9/11/1980-27/4/2017 tarihleri arasında Almanya’da geçen çalışmalarını 1/8/2019 tarihinde borçlanma talebinde bulunan sigortalının, Türkiye’de 20/5/2019-5/6/2019 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmeti bulunmaktadır.
Sigortalının 9/11/1980-27/4/2017 tarihleri arasında Almanya’da geçen çalışma sürelerinin borçlandırılması işlemleri talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında sonuçlandırılacaktır.
5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yurt dışında çalışanların borçlanma işlemleri de talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında sonuçlandırılacaktır.
Örnek: 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 19/12/2016-27/4/2017 tarihleri arasında Türkmenistan’da geçen çalışmalarını 2/8/2019 tarihinde borçlanma talebinde bulunan sigortalının, Türkiye’de 20/5/2017-20/2/2018 tarihleri arasında 4/1-(a) kapsamında hizmeti bulunmaktadır. Sigortalının 19/12/2016-27/4/2017 tarihleri arasında Türkmenistan’da 5/1-(g) kapsamında geçen çalışma süreleri borçlanma talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında
sonuçlandırılacaktır.
Başvurulacak Kuruluş ve Birimler
Başvurulacak Kuruluş
Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, Kanunun 1 inci maddesinde belirtilenler ile yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri ve sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemlerinin 1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağı öngörülmüştür.
Buna göre, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kısmi aylık bağlanmış olanların da 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılacak borçlanma talepleri Kurumca sonuçlandırılacaktır.
Başvurulacak Birimler
Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edileceğinden, İsviçre prim transferi yapılmış sürelere ilişkin yapılacak borçlanma işlemleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından, bunun haricindeki yurt dışı sürelerinin borçlanılmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen birimlerce yürütülecektir.
Başvuru sahiplerinin borçlanma işlemleri, “Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi” (Ek-1) veya “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nde(Ek-2) belirttikleri adresleri dikkate alınmaksızın;
a) Kimlik Paylaşım Sisteminden tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki,
b) Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı olunan
ildeki,
c) (a) ve (b) bentlerine göre adres tespit edilemediği durumlarda ise müracaat
edilen ildeki,
d) Kimlik Paylaşım Sisteminde birden fazla kayıtlı adresi bulunan sigortalı veya
hak sahiplerinin tercih ettikleri adresin bulunduğu ildeki,
sosyal güvenlik il müdürlükleri (SGİM) / sosyal güvenlik merkezlerince (SGM)
yürütülecektir.
Kısmi aylıklarını tam aylığa dönüştürmek isteyenlerin başvuru yerleri ve
borçlanmalarına ilişkin iş ve işlemler bu Genelgenin ”5. Sosyal Güvenlik
Sözleşmesine Göre Kısmi Aylık Alanların Borçlanma Başvurusu” bölümünde
yapılan açıklamalar doğrultusunda sonuçlandırılacaktır
YURT DIŞI BORÇLANMALARDA SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ
“Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması hâlinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok  ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere aitilgili aylara mal edilir.” denilmiştir.
Saygılarımla,
Mustafa Günşen