VERGİ VE SGK BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLİYOR 05/2017

VERGİ VE SGK BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLİYOR 05/2017
VERGİ VE SGK BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLİYOR 05/2017
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

VERGİ VE SGK BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLİYOR 05/2017

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM’den geçerek Resmi Gazete’de yayınlanması beklenmektedir.

19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan 6736 sayılı kanun kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir olanak getirilmiştir. Fakat, 6736 sayılı kanundan yararlanan ve taksit ödemeleri devam eden mükelleflerin yapılandırılan borçları kapsam dışı tutulmaktadır. Bu kanun ile, 1 Temmuz 2016 ila 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına alınmaktadır.

Yeniden yapılandırma kanunu ile getirilen imkanlar;

1) 31 Mart 2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş alacak türü olarak; vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık, ecrimisil ödemeleri, trafik, askerlik, nüfus cezaları gibi alacakları girmektedir.

2) Yeni düzenleme de matrah artırımı ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin bir olanak getirilmemiştir.

3) Pişmanlık ve inceleme veya tarhiyat safhasında bulunanlara da bir düzenleme yok.

4) 6736 sayılı kanun ile aynı olarak vergilerin asıllarında herhangi bir indirim olanağı getirilmemiştir.

5) Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları silinerek, vergi aslı üzerinden yapılandırılan vergilere Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak faizler eklenecek.

6) Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’si siliniyor.

7) Vergi mükelleflerine uygulanan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılarak, buna isabet eden teminatlar ise iade edilecektir.

8) 1997 model ve daha eski olan taşıtların, kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2018’e kadar bedelsiz olarak il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerine teslim edilmesi, hurdaya ayrılmak suretiyle tescil kaydının silinmesi durumunda, bu taşıtlar için 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş olmasına rağmen ödenmemiş MTV ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar plakaya kesilen idari para cezalarından vazgeçilmektedir. Ayrıca, hurdaya çıkarılan taşıtlar üzerindeki hacizler de kaldırılacaktır.

9) Özel nitelikteki inşaat ve ihale konusu işlerin 31 Mart 2017 tarihine kadar bitirilmiş olanlarına ilişkin olarak bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim ve buna ait gecikme cezası ve gecikme zammı,

10) 2017 Mart ve önceki aylarda işlenen fiillerle ilgili SGK idari para cezalarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilerek, kalan %50’nin üzerinden belirlenecek olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esasa alınarak yapılan hesaplama ile taksitlendirme yapılacaktır.

11) İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar.

12) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında vergi ve prim yükümlülükleri açısından cari dönem borçlarına ilişkin ödeme şartı bulunmamaktadır.

13) Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekecektir.

14) Taksitle ödeme tercihinde bulunulması halinde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitler için öngörülen taksitler için belirlenen katsayılar ile çarpımı sonucu ortaya çıkan tutarlar ödemeye ilave edilecek. İlk taksit vergiler için 31 Temmuz 2017, SGK’ya olan borçlar için 31 Ağustos 2017 tarihi olacaktır.

15) Peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödemede vergi aslı üzerine hesaplanan faizlerde %50 indirim olanağı bulunmaktadır.

16) İlk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi koşulu bulunmaktadır. Yapılandırılan taksitlerin bir takvim yılı içinde ikiden fazla vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırmaları ihlal olarak bu avantajları kaybedeceklerdir.

Eda KAYA
SMMM
İşletme Bilim Uzmanı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji