TBMM’ne Sunulan Kanun Teklifinin Mesleğimizi İlgilendiren Bazı Bölümleri

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TBMM’ne Sunulan Kanun Teklifinin Mesleğimizi İlgilendiren Bazı Bölümleri

– Danıştay Dava Daireleri Kurulu E:2017/548, K:2017/606 sayılı kararıyla kur farklarının KDV matrahına dahil olmadığı tespitini yapmıştı. Şimdi meclise sunulan torba yasanın 19. Maddesi ile 3065 sayılı kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı”, ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir. Bu durumda kur farkları yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte KDV matrahına dahil olacaktır. (Madde 19)

– 3065 sayılı kanunun geçici 35 maddesindeki ve geçici 37 inci maddesindeki tarihler sırasıyla; 31.12.2020 ve 2019 şeklinde uzatılmıştır. (Madde 20-21)

– 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün “prim ödeyerek sürekli çalışmış” olanlardan ibaresi Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün “hizmet akdine tabi” olanlardan şeklinde değiştirilmiş ve devamsızlık hallerinden kaynaklı işsizlik maaşı ödenmeme durumu ortadan kaldırılmış olacaktır. (Madde 26)

– 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibaresi “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve sürelerin uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. (Madde 44)

– Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerine ve hak sahiplerine ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla aylıkları ile birlikte yapılan ödemeler toplamı için 1.000-TL’lık alt sınır belirlenmektedir. (Madde 43)

– Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesinin üretici fiyat endeksinden daha hakkaniyete uygun sonuçlar doğuracağı düşünüldüğünden 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 344 maddesi değiştirilecektir. Yasa değişikliği ile birlikte kira artışlarında TÜFE artış oranı dikkate alınacaktır. (Madde 57)

– 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na “Ödünç para verme” başlıklı; “6102 sayılı kanunun 195 inci maddesi hükümleri çerçevesinde şirketler topluluğunu oluşturan şirketler, birbirlerine uygulanacak faiz ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun ödünç para verebilirler” şeklinde EK madde 1 eklenmiştir. (Madde 63)

Hasan Volkan ÇEVİK
Mali Müşavir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji