TARHİYAT  ÖNCESİ UZLAŞMA  KAPSAMINDA  USULSÜZLÜK  VE  ÖZEL  USULSÜZLÜK  CEZALARINDA DEĞİŞİKLİK  YAPILDI !

27.03.2018 Tarih 30373 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7103 sayılı kanunun 15 inci maddesiyle 213 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi  ziyaı  cezalarında şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik  ile artık usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. Kanunun yayımı tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edenler bu haktan yararlanmaya devam edecekler.

Vergi Usul Kanununun Ek-9 maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde, mükellefler uzlaşma talep edip vergi idaresi ile uzlaşmaları halinde usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamından çıkarıldığından ayrıca bu cezalar için cezada indirim müessesinden yararlanabilecektir.

       Vergi Cezalarında İndirim Müessesesi

İkmalen, re’sen  veya  idarece  tarh  edilen  vergi  veya  vergi  farkını  ve  aşağıda gösterilen  indirimlerden  arta  kalan  vergi  ziyaı, usulsüzlük  ve özel usulsüzlük cezalarını  mükellef  veya  vergi  sorumlusu  ihbarnamelerin  tebliğ  tarihinden  itibaren otuz  gün  içinde ilgili vergi  dairesine başvurarak  vadesinde  veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen  türden  teminat  göstererek  vadenin  bitmesinden  itibaren  üç  ay  içinde ödeyeceğini  bildirirse:

  1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
  2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının (7103 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 27.03.2018) yarısı (*);  İndirilir.

(*) Değişmeden önceki şekli: Üçte biri

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

 

S.M Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU