PROMOSYON  SATIŞLARI VE  MUHASEBE  KAYITLARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

PROMOSYON  SATIŞLARI VE  MUHASEBE  KAYITLARI

Katma  Değer  Vergisi  Genel  Uygulama  Tebliği’nde “promosyon” ürünlerin tesliminde KDV konusunda ,firmaların  iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmeler ile rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi korumak  veya arttırmak amacıyla bir malın yanında başka bir malın verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde  promosyon ürünü açısından bedelsiz  teslim konusu olmamaktadır.

“Bir malın tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce , alıcıya veya adına hareket edenlere devri” olarak tanımlanan teslim hükümleri kapsamında ticari bir işletmenin bedelsiz olarak yaptığı teslimler katma değer vergisinin konusu olmaktadır.Bu nedenle  bedava promosyon verilmesi ilke olarak  Katma  Değer  Vergisi’ne tabi olmayı gerektirir.

Piyasadan satın alınan veya ithal edilen malların promosyon ürünü olarak müşterilere verilmesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliği taşıdığından, bu malların alış bedelleri  Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/I maddesine göre  gider olarak kaydedilebilmektedir. Buna göre  firmanın yarattığı katma değer  içerisinde vergilenen promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında KDV hesaplanmasına gerek bulunmamakta ve bu ürünler için yüklenilen KDV ise indirim konusu yapılabilmektedir.

Katma Değer Vergisi sisteminde  promosyon ürünü olarak verilen malın (aynı işletmede imal veya inşa edilenler dahil) tabi olduğu KDV oranının;

-Satışı yapılan mala ait KDV oranına eşit veya daha düşük oranda olması halinde promosyon ürünü için yüklenilen KDV’nin tamamının indirim konusu yapılması,

– Satışı yapılan malın tabi olduğu KDV oranından yüksek olması halinde ise promosyon ürünü için yüklenilen KDV’den, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın indirim konusu yapılması, kalan kısmın gelir veya kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet olarak dikkate alınması, uygun görülmüştür.

Promosyon ürünü  için yüklenilen KDV’nin  satışı yapılan mala ait KDV oranına eşit veya daha düşük oranda olması halinde KDV’nin tamamının indirim konusu olabileceğine dair örneğimiz  aşağıda verilmiştir.

ÖRNEK:Y İşletmesi  KDV  oranı  %18 olan ticari malların satışını yapmaktadır.01.01.2018 tarihinde satışları artırmak için asıl malın yanında verilmek üzere  KDV oranı %8 olan promosyon mallar 20.000 TL’ye  satın alınmıştır.Promosyon mallar 19.01.2018 tarihinde müşterilere dağıtılmıştır.

Promosyon malın muhasebe kaydı;

           01.01.2018   
157   DİĞER STOKLAR 20.000 
191  İNDİRİLECEK KDV 1600 
 320   SATICILAR  21.600

Promosyon mal için yüklenilen KDV oranı %8, asıl malın KDV oranından %18 daha düşük olduğu için KDV ‘nin tamamı indirim konusu yapılabilir.

Promosyon malın müşteriye verilmesi;

      
            19.01.2018    
 760  PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ20.000  
  157     DİĞER STOKLAR 20.000 

Promosyon mal, dağıtıldığında 157 DİĞER STOKLAR  Hesabı’ından çıkartılarak,760 PAZARLAMA SATIŞ VE  DAĞITIM GİDERLERİ Hesabı’na devredilir ve  böylece  promosyon malların maliyeti döneme ait faaliyet gideri olarak DÖNEM KARI VEYA ZARARI’ndan  indirilir.

Promosyon ürününün KDV  oranının, satışı yapılan malın tabi olduğu KDV oranından yüksek olması halinde ,yüklenilen KDV’nin satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmı indirim konusu yapılır,kalan kısım gider olarak alınır ve bununla ilgili örneğimiz aşağıda verilmiştir.

ÖRNEK: Z  İşletmesi  KDV oranı %8 olan ticari malların satışını yapmaktadır. 01.03.2018 tarihinde asıl malın satışlarını artırmak asıl malın yanında verilmek üzere KDV oranı %18 olan promosyon mallar 20.000 TL’ye satın alınmıştır.Promosyon mallar 21.03.2018 tarihinde müşterilere dağıtılmıştır.

Alınan promosyon malın muhasebe kaydı;

           01.03.2018   
157   DİĞER STOKLAR      20.000 
191  İNDİRİLECEK KDV       3.600 
 320   SATICILAR     23.600
    

 

Promosyon malın KDV  oranı  %18 ,asıl malın KDV  oranından  %8  daha yüksektir.Yüklenilen KDV’nin  3600 TL , asıl malın KDV’sine   1.600TL isabet eden kısmı indirim konusu yapılabilir,kalan kısım 2000 TL gider olarak kaydedilir.Bunun için 191 İndirilecek  KDV Hesabı’nın alacağına indirilemeyecek  KDV kaydedilir. Böylece  191 İndirilecek KDV hesabının bakiyesi 1600 TL (3600 – 2000=1600 TL)’ye düşürülür.

Promosyon malın müşteriye verilmesi;

           01.03.2018   
760  PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ      22.000 
                           157 DİĞER  STOKLAR   20.000
 191  İNDİRİLECEK KDV     2.000
 

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji