İş Kazası Nedir, Şartları Nelerdir, Kim Bildirir, Nasıl Bildirir, Cezai Müeyyidesi Nedir?

İŞ Kazası
İŞ Kazası

İş Kazası Nedir, Şartları Nelerdir, Kim Bildirir, Nasıl Bildirir, Cezai Müeyyidesi Nedir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesine göre;

İş kazası nedir?

İşçinin bir kaza sonucu bedenen, ruhen ve zihinsel zarar görmesidir.

İş kazası şartları nelerdir?

-Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

-İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

-Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

-Emziren kadın sigortalının,  çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

-Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

İş kazasını kim ve hangi sürede bildirmelidir?

İşveren tarafından, kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi zorunludur. Ancak, iş kazası işverenin olmadığı bir yerlerde meydana gelmiş ise süre kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Bildirim işveren tarafından yapılmamış ise kaza geçiren işçi tarafından da yapılmalıdır.

Öğrenci,çırak,stajyer vs. iş kazısı geçirdiğinde kim ve hangi sürede bildirmelidir?

İş kazası geçirmeleri halinde eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmelidir.

İş kazasında işverenin sorumluluğu nedir?

Bu sorumluluğun doğması için her şeyden önce kazanın olması, bu kazanın iş kazası olması, işverenin kusurlu olması, kaza sonucunda zihinsel, bedensel yada ölümcül bir sonucun doğması gerekir. Uğradığı kaza sonucu işçi, maddi ve manevi tazminat isteyebilir.

İş kazasının bildirilmemesi durumunda ne olur?

İşveren tarafından her bir sigortalı için ayrı ayrı bildirim formu düzenlenerek  Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmektedir. Bildirimlere idari para cezası uygulanması aşamasında aynı olay nedeniyle kaza geçiren birden fazla sigortalı olması durumunda, her bir sigortalı için ayrı ayrı idari para cezası uygulanmayacak, iş kazası olayı değerlendirilerek tek ceza uygulanacaktır.

Ancak;  aynı işyerinde aynı günde birden fazla iş kazası olması halinde her bir olay için “3.3. İdari Para Cezası Tutarları” başlıklı bölümünde belirtilen hükümler uygulanacaktır.

İş kazasının bildirim şekli nasıl olmalıdır?

Bildirim Formu(e-Bildirim)elektronik ortamda gönderilebileceği gibi, kâğıt ortamında da doğrudan ya da posta yoluyla da Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili servisine gönderilebilecektir.

İş kazası geçiren işçinin sigortalı olması gerekir mi?

Gerekmez. Kazayı geçiren işçi sigortasız olsa bile bağlı bulundukları SGK’ya yapılan başvuru ile sigortalı işçilerin faydalandığı haklardan yararlanabilir.

 

 

İdari para cezasının tespiti nasıl olur?

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı idari para cezası uygulanacak işverenler, kısa vadeli sigorta servislerince tespit edilerek, işveren servislerine bildirilir.

İdari para cezası nasıl uyulanır?

İş kazası bildiriminin süresi içinde yapılıp yapılmadığının tespitinde 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi esas alındığından, 2.1. ve 2.2. numaralı başlıklarında belirtilen süreler içinde söz konusu bildirim yapılmaması durumunda anılan Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen tutarlar üzerinden idari para cezası uygulanacaktır.

İş kazasının sağlık kuruluşları tarafından bildirilmemesi halinde idari para cezası nasıl uygulanır?

Sağlık kuruluşları kendilerine bildirilen iş kazalarını poliklinik tarihi itibariyle 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu bildirimin süresi içerisinde yapılmaması halinde idari para cezası uygulanır.

İdari para ceza tutarı nasıl belirlenir?

İdari para cezaları, işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve işyerinin az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfta yer alması durumuna göre farklılık gösterir.

İdari Para Cezasının Tebliğ aşaması?

Kısa vadeli sigorta servisleri tarafından bildirim süresinin zamanında verilip verilmediğinin araştırılması yapılacaktır. İtirazlar, İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu tarafından incelenerek, kısa vadeli sigorta servislerine alınan karar gönderilir, işveren servisleri tarafından da işverene tebliğ edilecektir.
Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Fidan ASLANTAŞ