Hacizli Araçlarda 7020 Sayılı Yasa Göre Hurdaya Ayırma işlemleri

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

HACİZ’Lİ ARAÇLARDA 7020 SAYILI YASA’YA GÖRE HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ
Mbt. nin Değerli Üyeleri,
Bildiğiniz gibi 7020 Sayılı Yapılandırma yasası gereği Model yılı 1997 veya daha eski olan Motorlu taşıtların 31/12/2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereği kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle İl Özel İdarelerine, Büyükşehir Belediyelerine BEDELSİZ olarak teslim edilmesi veya MKE (Makine Kimya Endüstrisi) Hurda İşletmeleri Müdürlüklerinden herhangi birisine teslim edilmesi halinde teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına hurdaya çıkartılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan Motorlu Taşıtlar Vergisi , Bu vergiye ait g.zammı, G.Faizi, vergi cezaları ile 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına yazılmış olan İdari para cezalarının terkin edileceği belirtilmiştir. Bu madde geçmiş yıllarda çıkartılan hurdaya ayırma işlemlerinden ayıran yönü BEDELSİZ olarak hurdaya ayrılması ve araç sahibinin bir bedel talebinde bulunamayacağıdır. Takip eden maddede ise;
Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya Kamu kurum kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşlarında adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin 27/05/2017 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanacakları açıklanmıştır.
Her iki madde de 1997 ve daha eski model olan araçları kapsarken 2005 ve daha eski model araçları kapsayan bir diğer madde ise 27/05/2017 tarih itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan 2005 ve daha eski olan taşıtların, Bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, Bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin ¼ ‘nün 31/12/2018tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, g.zammı, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtlarının silineceği, Ancak bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibariyle trafik tescilinin yapılacağı ve bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında mtv.adıyla tahakkuk etmiş sayılacağı Ocak ayının son günü vade tarihi olarak kabul edilerek takip ve tahsil edileceği belirtilmiş. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senedi ile veya kamu kurum kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıtın satış tarihi itibariyle alıcı adına tescil edileceği ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin tesis edileceği belirtilmiştir. Söz konusu motorlu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi, g.zammı ve cezaları için daha önceden 6736 sayılı yapılandırma yasası ndan yararlanarak ödemek için talebimiz var ise ya yasayı ihlal ederek ya da ilgili vergi dairesi Md.lüğüne yasan yararlanmak istemediğimize ait bir dilekçe ile talepte bulunarak bu madde hükümlerinden yararlanabiliriz.
Bu açıklamalardan sonra araçlarımızı Hurdaya ayırmak ve 7020 sayılı Yasa gereği kayıtlarını sildirmek için ilgili Trafik tescil Şube Md.lüğüne başvurduğumuzda araç kayıtları üzerinde gerek İcra İflas yasası hükümleri gereği üçüncü şahıslar tarafından konulan hacizlere gerekse 6183 Sayılı Yasa gereği Kamu kuruluşlarınca konulan hacizlerle karşılaştığımız da aracın bu yasa hükümleri gereği kayıtlarının silinmesi mümkün müdür?
SONUÇ? Öncelikle araç kayıtları üzerindeki hacizlerin İcra Müdürlükleri tarafından hangi tarihlerde konulduğuna dikkat etmek gerekmektedir. İcra İflas yasasının 106. Maddesi haczedilen menkul malların 6 ay içinde satışa çıkartılması gerektiğini, Aynı yasanın 110. Maddesinde ise bir malın kanuni süresi içerisinde satışının istenilmemesi halinde o mal üzerindeki haczin kaldırılacağı belirtildiğinden İcra Müdürlüklerinden İcra İflas Kanunun 106 ve 110 . Maddeleri gereği haczin düştüğüne dair alınacak bir yazıyı Trafik Şube Müdürlüğüne ibraz etmeniz veya İcra Müdürlüğü otomasyon sistemi ile araç üzerindeki haczi kaldırabileceğinden bu işlemler sonrası söz konusu aracın Hurdaya ayırma işleminin yapılacağı açıktır.
Ancak İcra Md.lüğü tarafından konulan haciz 106 ve 110. Maddelerdeki şartlara uymuyor ise alacaklı kişiyi veya vekilini ikna etmekten başka çare yoktur.
Araç üzerinde 6183 Sayılı Yasa Gereği Kamu kurumlarından bir Amme alacağı için haciz konuşmuşsa bu durumda 7020 Sayılı Yasanın Hurdaya ayırma işlemleri son maddesine göre de tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 Sayılı Kanun Hükmüne göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır hükmü bulunduğundan aracınızı Hurdaya ayırmakta bir sakınca bulunmamaktadır.
Saygılarımla,
Mustafa Günşen

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji