Elektronik Defter ve E-Belge Uygulamaları

Saygıdeğer Yöneticiler ve Kıymetli Meslektaşlarım,

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazete’ de 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

 

Elektronik Defter Genel Tebliği ile yeni ilave düzenlemeler yapıldı.  

 •    E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirildi.
 •  Dileyen mükelleflere, e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yüklenmesi işleminin geçici vergi dönemleri bazında yapılabilmesi imkânı getirildi.
 •      Muhasebe fişlerinin, e-Defter kayıtları ile birlikte muhafaza etme ve yetkili merciler tarafından istenilmesi halinde ibraz etme zorunluluğu getirildi.
 • Defter ve berat dosyalarının imzalanması/onaylanması ve GIB sistemine yüklenmesi işleminin özel entegratörlerin, yazılım firmalarının ya da meslek mensuplarının mali mührü ile yapılabilme imkânı getirildi.
 •     Gelir İdaresi Başkanlığının veya özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile e-Defter dosyalarının ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.

 

Diğer yandan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belgelere yönelik geçiş tarihleri ile uygulama esasları belirlenmiştir.

 •    5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap döneminde sağlayan mükelleflerin 1.7.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi.
 •    E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına 19.10.2019 tarihi itibariyle geçmiş olan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi.
 •     E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1.1.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’ nı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’ nı) aşması halinde düzenlenecek faturanın e-Arşiv Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu getirilmiştir.
 •    E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1.7.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.
 •      1.2.2020 tarih itibariyle serbest meslek faaliyetine devam etmekte olan mükelleflerin ise 1.6.2020 tarihine kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmesi zorunlu hale gelmiştir.

 

 • Saygılarımızla,

Doğan ALANTAR

Yeminli Mali Müşavir