E-Devlet Üzerinden Başvuruların Alınması ve Program Değişiklikleri

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

http://www.sgk.gov.tr

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 69053920-201.01.99-E.19044441 04/12/2019
Konu : E-Devlet Üzerinden Başvuruların Alınması ve Program Değişiklikleri

GENEL YAZI
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde ulaştığı seviye göz önünde bulundurularak
Kurumumuzca hizmetlerin önemli bir bölümünü e-devlet uygulamasına taşınmıştır.
Kurumumuza doğrudan müracaat edilmeksizin verilen hizmetin e-devlet üzerinden
sunulmasıyla birlikte bürokrasi azaltılmış, yürütülen iş ve işlemlerin daha kısa sürede
sonuçlandırılması sağlanmıştır.
Bu doğrultuda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların kalan sürelerini isteğe bağlı sigorta
kapsamında tamamlama yönündeki talepleri ile toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye
edilen kişilerin bu sürelerini yeniden ihya etme taleplerinin e-devlet üzerinden alınması
sağlanmış olup yürütülecek iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.
1- 4/A İsteğe Bağlı Sigortalılık Taleplerinin E-Devlet Üzerinden Alınması
Ay içerisinde 30 günden az çalışması veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı sayılması nedeniyle isteğe bağlı sigortalı olmayı talep
edenlerin,
Bu kişilerden daha önce isteğe bağlı sigortalılığı başlatılanlardan, isteğe bağlı
sigortalılığını sona erdirmek isteyenlerin,
bu taleplerini e-Devlet Kapısı üzerinden Kuruma bildirmelerine imkan sağlanmıştır.
E-Devlet üzerinden yapılan bu başvurular sigortalının bağlı bulunduğu Kurum ünitesi
tarafından “4/A Tescil Hizmet ve Tahsilat Programında” işletime açılan; “E-Devlet Tescil
Başlatma Talep” ve “E-Devlet Tescil Sonlandırma Talep” menülerinden listelemekte ve işlem
yapılmaktadır.
Buna göre, ekte yer alan kullanım kılavuzu da dikkate alınarak sigortalıların e-devlet
üzerinden yaptıkları başvurularının anılan menülerden ivedilikle değerlendirilmesi ve gerekli
tescil işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.
2- Hizmet İhya Taleplerinin E-Devlet Üzerinden Alınması
Kanunun 31 inci, 36 ncı ve geçici 5 inci maddesi ile yaşlılık ve ölüm toptan
ödemelerine ilişkin ihya işlemlerinin ne şekilde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu kanuna veya mülga kanunlara göre toptan ödemesi yapılarak hizmetleri tasfiye
edilmiş bulunanlardan, ihya talep talebinden önce bu Kanuna veya mülga Kanunlara göre
yeniden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların (ölüm toptan ödemesi
alanlar hariç) yaşlılık ve ölüm toptan ödemesinin ihya edilmesine ilişkin başvuruların e-devlet
üzerinden alınmasına yönelik program çalışması tamamlanmış ve 7/10/2019 tarihinde
uygulamaya açılmıştır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Söz konusu uygulama üzerinden (4/b) kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin ihya
talepleri alınmaya başlanmış olup, (4/a) kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin ihya
taleplerinin e-devletten alınmasına yönelik çalışma devam etmekte olup, bu çalışma sona
erdiğinde ünitelere ayrıca duyurulacaktır.
(4/b) kapsamında yapılan ihya talepleri, “GÜVENCE” programı içerisinde yer alan
“Borçlanmalar” menüsünün “E-devlet Başvurusu Ön Talep Görüntüleme” alt menüsünde
listelenmekte olup, bu taleplerin geciktirilmeksizin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
İsmail YILMAZ
Genel Müdür

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji