COVID-19 Nedeniyle,7269 Sayılı Kanun ve 5510 Sayılı Kanunun 75. Maddesi Gereği Genel Sağlık Hizmetleri Kurumca Karşılanacak Mıdır?

COVID-19 Nedeniyle, 7269 Sayılı Kanun ve 5510 Sayılı Kanun 75. Maddesi Gereği Genel Sağlık Hizmetleri Kurumca
COVID-19 Nedeniyle, 7269 Sayılı Kanun ve 5510 Sayılı Kanun 75. Maddesi Gereği Genel Sağlık Hizmetleri Kurumca
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

COVID-19 Nedeniyle,7269 Sayılı Kanun ve 5510 Sayılı Kanun 75. Maddesi Gereği Genel Sağlık Hizmetleri Kurumca Karşılanacak mıdır?

Değerli okurlar,
Bildiğiniz gibi Corona virüsü (Covıd -19) nedeniyle sadece ülkemizde değil, Bütün ülkelerde salgın hale gelen bu hastalık maalesef tüm ülkelerde can almaktadır.
Covıd -19 adlı bu virüs’ün ortaya çıkmasıyla birlikte çoğu işverenler ya iş yerlerini kapatmışlar, ya da işçilerini iş kanunu hükümlerinde yer almayan bir şekilde ücretsiz izne ayrılmışlardır.
Kimi işverenlerde sadece kıdem ve ihbar tazminatı ödememek için işçilerini İş kanununun 25/II nolu bendi gereği Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak hükmü gereği işten çıkartarak bu zor günlerini daha da zorlaştırarak iş akdini usülsüz olarak fesh etmişlerdir.
Devlet işverenlere bazı destek paketlerinin yanında kısa çalışma ödeneği yönetmeliğindeki gün sayılarını düşürerek bu dönemde iş saatlerini azaltan veya tamamen durduran işverenlere çalıştırdıkları işçilerin almış oldukları brüt ücretin %60 kadar kısa çalışma ödeneği vermek üzere hem işçilerin ücretlerini tam olmasa da karşılamış işverenleri de bu dönemde rahatlamaya çalışmışlardır.
Ayrıca Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu 518 seri nolu VUK.Genel tebliğinin 3.Maddesi uyarınca Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen yada İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiş 4. Maddesi ile de 3 üncü madde kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak;
a) 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,
b) 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesidir.
Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,
c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi, günü sonuna kadar uzatmıştır.
Bunun dışında Bankalar da bu zor günlerde ekonomik zorluk çeken mükelleflere düşük faizli kredi önerileri sunmuştur.  VUK.nu açısından mücbir sebep hali ilan edilmiş beyanname ve ödeme süreleri ertelenmiş ise de Genel Sağlık Sigortası açısından mücbir sebep hali ilan edilip, Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olan veya dahil olmayanlar salgın hastalığın olduğu bu dönem boyunca ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacak mıdır?
Her ne kadar Genel Sağlık Sigortası borcu olanların 2020 yılı sonuna kadar borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlandırılması öngörülmüş ise de Gss. Primleri sadece ertelenmiş ama prim borçları devam ettiğinden bu dönem için GSS. Primi tahakkuk edecek midir?
 Öncelikle Genel Sağlık Sigortası nedir ve kimler bu kapsama dahildir?
5510 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin (8) nolu fıkrasında Genel sağlık sigortasının tarifi yapılmış buna göre= Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamalarının finansmanını sağlayan sigorta olarak tarif etmiş, Aynı kanunun 60. Maddesi ile de Genel Sağlık Sigortasını sayılanları açıklamıştır.
Buna göre;
(a)  1) 4. Maddenin 1. Fıkrasının (a) ve (c) bendindeki sigortalıları, 2) (b) kapsamındaki sigortalı sayılanları,
b) İsteğe bağlı sigortalıları ve yukarıdaki (a) ve (b) kapsamındaki sigortalı sayılmayanlardan;
Harcamaları taşınır veya taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alarak kurumca belirlenecek test yöntemine göre ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar ve burada 65 yaşını doldurmuş muhtaç vatandaşları vs. genel sağlık sigortası saymıştır.
Bunların genel sağlık sigortalılıklarının başlangıçlarını ise 61. Madde de (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar; Sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren sigortalı saymış ve ayrıca bildirime gerek duyulmadığını belirtmiştir.
Bunun dışında 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda ise genel sağlık sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlandırılması öngörülmüştür.
Genel Sağlık Sigortalılarının Sağlık Hizmetleri Kurum tarafından karşılanacak mıdır?
Yine 5510 Sayılı Kanunun Doğal Afetler ve Savaş hal Başlıklı 75. Maddesine baktığımızda 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara Daire Kanun kapsamındaki afetler halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık Hizmetlerinin KURUM TARAFINDAN sağlanacağı ve kurum tarafından karşılanan sağlık hizmetleri giderlerinin de ödendiği takvim yılı esas alınarak genel bütçeden kuruma yıl içinde transfer edileceği belirtilmiştir.
7269 Sayılı Yasanın konusuna bakarsak, (Değişik birinci fıkra: 27/12/1993-3956/1 md.) Deprem, yer sarsıntısı, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde, yapılan ve kamu tesisleri genel(Değişik birinci fıkra: 27/12/1993 – 3956/1 md.)
Deprem (Yer sarsıntısı),yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ,tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır ” denilmektedir.
Ayrıca, ”10. Maddesinde de Resmi hastane ve tedavi evlerinde bulunanlara parasız bakılır.
Resmi hastane ve tedavi evlerinde yer olmaması veya tedavi imkanı bulunmaması gibi sebeplerle zaruri olarak hususi hastanelerde yapılan tedavi ücretleri sonradan bu kanun mucibince ödenir” denilmiştir.
Yukarıda da maddenin konusuna baktığımızda herhangi bir salgın hastalıktan bahsetmemiş doğal afetlerden bahsetmiş, Yani bu durumda salgın hastalıklarda 5510 sayılı Kanunun 75 ve 726 sayılı kanun kapsamına girecek midir?
213 Sayılı VUK.nun Mücbir sebepler konulu 13. maddesine baktığımızda 1 ve 2. madde de sayılan şartlar da yaygın hastalık yer almamış 3.maddesine göre ise sahibin iradesi dışında gelen mecburi gaybubetler sözünden tam karşılığı olmasa da yaygın hastalıkları da anlamanın mümkün olacağı açıktır.
Ayrıca 13. Madde de Yaygın hastalık mücbir sebep sayılmasa da Devletimizin bunu mücbir sebep olarak 518 seri no’lu VUK. Tebliği ile açıklaması aynı 7269 sayılı Kanun çerçevesinde ve 5510 Sayılı Kanunun 75. Maddesi çerçevesinde düşünülerek her ne kadar GSS.
Sağlık bakım Hizmetleri 2020 yılı sonuna kadar prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanılması öngörülmüş ise de yukarıda anlattığım ve şu an için bu yaygın hastalık son buluncaya kadar Genel Sağlık Sigortalılarının prim tahakkuku ve ödenmesi yapılmadan Sağlık Hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması 7269 sayılı yasanın 10. maddesi gereği sağlanmalıdır.
https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/
https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu
Saygılarımla,
Mustafa Günşen
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji