2023 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR

2023 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2023 Yılında

Uygulanacak Had ve Miktarlar

 

30.12.2022 32059 RG

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 544)

Mali MüŞavir FİDAN ASLANTAŞ

   Eki için tıklayınız

MADDE 104-İlanın şekliTutar (TL)
1- İlanın vergi dairesinde yapılması10.900
3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
 10.900-1.090.000
1.090.000 ve üzeri
4- İlanın;
– Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması
10.090
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 129
MADDE 153/A-Teminat tutarı440.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı
 
890.000
1.270.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı440.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı890.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti4.400
MADDE 252Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç12,90
MÜKERRER
MADDE 257
Teminat tutarı
Yeni işe başlayanlar28.000.000
Faaliyeti devam edenler280.000.000
10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar66.000.000
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar4.400
MADDE 323-Şüpheli alacak tutarı8.900
MADDE 343-En az ceza haddi 
  – Damga vergisinde
  – Diğer vergilerde
55
110
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
 

 

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 
700
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı420
3 – İkinci sınıf tüccarlar210
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar95
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler55
6- Gelir vergisinden muaf esnaf26
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
 
370
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı210
3 – İkinci sınıf tüccarlar95
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar55
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler26
6- Gelir vergisinden muaf esnaf15
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
2.200

1.100.000

2 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
2.200110.000
1.100.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması1.100
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara26.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara1.300
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
4.200
840.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere5.500
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına4.200
11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
Alt SınırÜst Sınır
150.0001.500.000
MADDE 355-b) Damga Vergisinde 
 – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası9
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında7.500
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında3.700
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında1.900
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında4.400
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında2.200
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında1.180
-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8)2.800.000
-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası5.500.000
MADDE 370İzaha davet
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı320.000
EK MADDE 1Uzlaşma limitleri
Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlükler ve özel usulsüzlük cezalarında sınır15.000 üzeri
376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır15.000 ve altı
EK MADDE 11Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır15.000 üzeri

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerik2023 YILINDA İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR
Sonraki İçerik2023 YILI VERGİ VE SGK KONULARI PRATİK BİLGİLER
1986 yılında Ankara da doğmuş olup 2003 yılı Ankara Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü, 2009 yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme Bölümü ve 2011 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2009 yılında mesleğe ilk adımını atmıştır. 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavını başarıyla kazanmış. 2007 yılında Serkan ATASOY’ un kurmuş olduğu ve Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup mesleğe katkı sağlamaktadır. 2017 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2019 yılında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Mesleki Denetim Komisyonunda görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu' nun düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetçilik sınavlarına girmeye devam etmektedir. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden almış olduğu eğitim sertifikaları ile kendisini geliştirmeye devam etmektedir. İnstagram➡️@aslantasmalimusavirlik