2015 Yılı Pratik Bilgileri

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
[vc_toggle title=”2015 Yılı Asgari Ücret ” open=”true” el_id=”1486917994007-dc57c805-25f9″]

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2015 – 30.06.2015 Dönemi)

Brüt Ücret

1.201,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı168,21 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

12,02 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.021,28 TL

Gelir Vergisi

153,19 TL

Damga Vergisi

9,12 TL

Kesintiler Toplamı

342,54 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

90,11 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

949,07 TL

 

Asgari Ücret 2015 yılı Tablosu (2. Dönem):

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2015 – 31.12.2015 Dönemi)

Brüt Ücret

1.273,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı178,29 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

12,74 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.082,48

Gelir Vergisi

162,37 TL

Damga Vergisi

9,67 TL

Kesintiler Toplamı

363,06 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

90,11 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

1.000,54 TL

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları” open=”true” el_id=”1486918147411-0c432c09-9334″]

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK TUTAR
– BEKAR

90,11 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

90,11 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

103,63 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

117,15 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

126,16 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

135,17 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

108,14 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

121,65 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

135,17 TL

 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

144,18 TL

– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

153,19 TL

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI İŞÇİLİK MALİYETİ” open=”true” el_id=”1486918312288-c6f4f511-21c5″]İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 01.01.2015-30.06.2015

ASGARİ ÜCRET1.201,50
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (*)186,23
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 224,03
İŞVERENE TOPLAM MALİYET1.411,76

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 01.07.2015-31.12.2015

ASGARİ ÜCRET1.273,50
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (*)197,39
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 225,47
İŞVERENE TOPLAM MALİYET1.496,36

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI AMORTİSMAN SINIRI” open=”true” el_id=”1486918494448-08d70687-fcd5″]2015 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı: 880 TL[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI DAMGA VERGİSİ ORANLARI ” open=”true” el_id=”1486918550017-9f2e36cb-48fa”]

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler                                                                       

(45,30 TL)

2. Sulhnameler                                                                            

(45,30 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        

(254,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                   

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                              

(45,30 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 
1. Ticari ve mütedavil senetler: 
a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

(15,80 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

(9,30 TL)

    ac) İyda senedi                                                                         

(1,70 TL)

    ad) Taşıma senedi                                                                     

(0,60 TL)

b) Konşimentolar                                                                         

(9,30 TL)

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

(15,80 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(35,00 TL)

bb) Gelir tabloları

(16,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(16,90 TL)

c) Barnameler

(1,70 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                    

(7,00 TL)

e) Ordinolar                                                                                  

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

(7,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                   

(45,30 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(60,50 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(29,90 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler                                                   

(29,90 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 

(29,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(60,50 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

(22,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(22,30 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

 

(35,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI SGK İDARİ PARA CEZALARI” open=”true” el_id=”1486918868336-e3744826-44a8″]

2015 SGK İdari Para Cezaları

2015 SGK İDARİ PARA CEZALARI
1.ALTI AY2.ALTI AY
  2015 YILI ASGARİ ÜCRET1.201,501.273,50
MADDEAÇIKLAMAHESAPLAMA
SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR
102-a/1Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet – elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.Her Bir sigortalı X 1 Asgari ücret
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
1.201,501.273,50
102-a/2Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.Her Bir sigortalı X 2 Asgari ücret
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
2.403,002.547,00
102-a/3İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.Her Bir sigortalı X 5 Asgari ücret
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
6.007,506.367,50
İŞYERİ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR
102-bİşyeri Bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
102-b/1Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.Asgari Ücret X 3
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
3.604,503.820,50
102-b/2Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.Asgari Ücret X 2
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
2.403,002.547,00
102-b/3Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.Asgari Ücret X 1
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
1.201,501.273,50
AÇIKLAMA:
Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,işyeri bildirgesine bağlı cezalar üçte iki oranında uygulanır
ASIL VEYA EK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR
102-cAsıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
102-c/1Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır..Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X 1/5                                                    (üst sınır asgari ücretX2)                   Kayıtlı her bir sigortalı adına
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
240,30254,70
2.403,002.547,00
102-c/2Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X  1/8                                                    (üst sınır asgari ücret X 2)                   Kayıtlı her bir sigortalı adına
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
150,19159,19
2.403,002.547,00
102-c/3Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanr.Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret  X 1/2                                                      (üst sınır asgari ücret X 2)                   Kayıtlı her bir sigortalı adına
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
600,75636,75
2.403,002.547,00
102-c/4Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.Asgari Ücret X 2
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
2.403,002.547,00
KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ RAPOR İLE TESPİT EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK TUTARINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI
102-dKurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.Asgari Ücret X 2
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
2.403,002.547,00
KAYIT İBRAZ ETMEME VEYA EKSİK KAYIT İBRAZINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI
İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
102-e/1Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.Asgari Ücret X 12
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
14.418,0015.282,00
102-e/2Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.Asgari Ücret X 6
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
7.209,007.641,00
102-e/3Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.Asgari Ücret X 3
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
3.604,503.820,50
İŞYERİ KAYIT GEÇERSİZLİĞİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde
102-e/4Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde, İbraz etmeme cezasını geçmemek üzere geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.Geçersizlik ay sayısı X asgari ücret X 1/2                                          (En fazla ibraz etmeme cezası kadar ceza uygulanır)
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
600,75636,75
Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 12
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
14.418,0015.282,00
Diğer Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 6
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
7.209,007.641,00
102-e/5İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniyle geçersiz sayılması halinde, her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.Ücret tediye bordrosu X asgari ücret 1/2                       (En fazla ibraz etmeme cezası kadar ceza uygulanır)
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
600,75636,75
Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 12
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
14.418,0015.282,00
Diğer Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 6
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
7.209,007.641,00
Defter Tutma Zorunluluğu olmayanlar için Üst Sınır Asgari Ücret X 3
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
3.604,503.820,50
ASGARİ İŞÇİLİK İLE İLGİLİ İNCELEMELERDE KURUMCA İSTENİLECEK BİLGİ VE BELGELERİ VERMEYENLER İÇİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
102-fKamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili (Asgari işçilk uygulaması ile ilgili) Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.Asgari Ücret X 2
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
2.403,002.547,00
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN ASILMAMASI İLE İLGİLİ  İDARİ PARA CEZALARI
102-fAylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasının sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asılmaması halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.(5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ve 86 ncı maddesinin altıncı fıkrası)Bu madde 6111 sayılı kanunla kaldırıldı
4-b ve 4-c KAPSAMINDA OLANLARIN İŞE BAŞLAMASI VE İŞİ BIRAKMASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN, İŞLEM YAPTIĞI KİŞİLERİN SİGORTALI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEYEN , İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN GETİRİLEN İDARİ PARA CEZALARI
102-g4-b kapsamında çalışanlarla ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.Asgari Ücret X 1
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
1.201,501.273,50
102-g8. maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.Sigortalı sayısı X Asgari Ücret X 1/10
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
120,15127,35
TİCARET SİCİL MEMURLUKLARI İLE BİLDİRİM YAPMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN GETİRİLEN İDARİ PARA CEZALARI
102-hMadde 11 3. fıkra : İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.Madde 11. 6. fıkra Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanırAsgari Ücret X 1
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
1.201,501.273,50
DENETİMİ ENGELLEME İLE İLGİLİ  İDARİ PARA CEZALARI
102-ıKurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.Denetimi Engelleme Asgari Ücret X 5
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
6.007,506.367,50
Cebir ve şiddet kullanma                  Asgari Ücret X 12
14.418,0015.282,00
KAMU İDARELERİ,BANKALAR,DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR,KANUNLA KURULMUŞ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
102-iKurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.“Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.(6111 SK)”İstenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler Asgari Ücret X 5
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
6.007,506.367,50
İstenilen bilgi ve belgeleri geç verenler                 Asgari Ücret X 2
2.403,002.547,00
SİGORTALILIĞI SONA ERENLERE İLİŞKİN BİLDİRİM İLE 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNDE YER ALAN SANDIKLARA, SANDIK İŞTİRAKÇİLİĞİNİN BAŞLAMA VEYA SONA ERMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİMİ YAPMAYANLARA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI
102-jSigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.Her Bir sigortalı X 1 Asgari ücret
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
1.201,501.273,50
GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLERE AİT BİLGİ GİRİŞLERİNİ SÜRESİNDE YAPMAYANLAR İLE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ OLMAYANLARA AİT BİLGİ GİRİŞİ YAPANLARA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI
102-kGenel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. Asgari ücret X 1/2
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
600,75636,75
KISMİ SÜRELİ OLARAK TİCARİ ARAÇ, DOLMUŞ VS.ŞEHİR İÇİN TOPLU TAŞIMA ARACI İŞYERLERİ İLE SANATÇILARIN İŞSİZLİK SİGORTASI BİLDİRİM CEZALARI (6111 SAYILI KANUN)
102-lEk 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.” Asgari ücret (Herbir fiil için)
2015 1.DÖNEM2015 2.DÖNEM
1.201,501.273,50
İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar. İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 FATURA DÜZENLEME SINIRI” open=”true” el_id=”1486919045314-8afd2939-b7dc”]2015 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı: 880 TL[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI KONUT KİRA İSTİSNA SINIRI” open=”true” el_id=”1486919092686-ca90e583-0da7″]2015 yılı içerisinde toplam 3.600 TL üzerinde mesken kira geliri elde edenler beyanname vereceklerdir.[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ” open=”true” el_id=”1486919149087-3bb7863a-5cfe”]2015 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

12.000 TL’ye kadar

15%

29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası

20%

66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası

27%

66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası

35%

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI” open=”true” el_id=”1486919225736-8e0b6b9a-3706″]

01.01.2015 – 30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Bürüt Ücret
:
Vergiden Muaf
Yurtiçi Gündelik
1.994,87 ve fazlası
:
51,50 TL
1.980,59 – 1.994,86
:
43,00 TL
1.806,11 – 1.980,58
:
40,00 TL
1.584,05 – 1.806,10
:
37,50 TL
1.314,01 – 1.584,04
:
33,00 TL
1.314,00   ve daha azı
:
32,00 TL
01.07.2015 – 31.12.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Bürüt Ücret
:
Vergiden Muaf
Yurtiçi Gündelik
2.089,84 ve fazlası
:
52,00 TL
2.074,88 – 2.089,83
:
43,00 TL
1.892,10 – 2.074,87
:
40,00 TL
1.659,46 – 1.892,09
:
38,00 TL
1.376,56 – 1.659,45
:
33,00 TL
1.314,00   ve daha azı
:
32,00 TL

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI” open=”true” el_id=”1486919432307-11b24137-8c00″]

01 Temmuz 2015 – 31 Ağustos 2015

3.709, 98 TL

01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015

3.541,37 TL

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ” open=”true” el_id=”1486919494628-37074f81-5a8f”]Birinci Derece Sakatlıklar İçin:  880,00 TL

İkinci Derece Sakatlıklar İçin:    440,00 TL

Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin:200,00 TL[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETİ” open=”true” el_id=”1486919721514-56c65c03-c889″]

Uygulanacak DönemiSSK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)SSK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2015 – 30.06.2015

1.201,50

7.809,90

01.07.2015 – 31.12.2015

1.273,50

8.277,90

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri” open=”true” el_id=”1486919799152-4191d2b6-278a”]

MatrahVerginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız İntikallerde
İlk 200.000 TL için

1

10

Sonra gelen 480.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.060.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.900.000 TL için

7

25

Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI” open=”true” el_id=”1486919886332-5eac34da-493f”]

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.900

3- İlanın;

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

1.900-190.000

190.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme

23

MADDE 153/A-Teminat tutarı

84.000

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
– Alış tutarı– Satış tutarı


160.000

220.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

88.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

160.000

MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti

880

MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,30

MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

880

MADDE 343-En az ceza haddi
– Damga vergisinde

– Diğer vergilerde

10,60

20

MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

120

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

77

3 – İkinci sınıf tüccarlar

39

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

10,60

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,80

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri


66

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

39

3 – İkinci sınıf tüccarlar

18

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

10,60

 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,80

 6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,60

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer  şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

200

106.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya

bulundurulmaması

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

                              200

10.600

106.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

200

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

4.800

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

250

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

770

150.000

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
 

1.060

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

770

MADDE 355-b) Damga Vergisinde
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,70

MÜKERRER MADDE 355-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.300

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

660

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

330

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ” open=”true” el_id=”1486920023578-323f423f-aa6f”]1.01.2015-31.12.2015 Yemek Yardımı Gelir Vergisi muafiyet tutarı: 13,00 TL/Gün (KDV Hariç)[/vc_toggle][vc_toggle title=”YILLIK ÜCRETLİ İZİN ” open=”true” el_id=”1486920098533-92a2723d-d861″]

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara

 20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI KONUT KAPICI MAAŞI” open=”true” el_id=”1486920160198-841f4814-d344″]

01.01.2015-30.06.2015(BİRİNCİ ALTI AY)

ASGARİ ÜCRET1.201,50
SGK PRİMİ % 14168,21
İŞSİZLİK SİG. FONU % 112,02
KESİNTİLER TOPLAMI180,23
NET ASGARİ ÜCRET1.021,27

 

 01.07.2015-31.12.2015 (İKİNCİ ALTI AY)

ASGARİ ÜCRET1.273,50
SGK PRİMİ % 14178,29
İŞSİZLİK SİG. FONU % 112,74
KESİNTİLER TOPLAMI191,03
NET ASGARİ ÜCRET1.082,47

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2015 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ” open=”true” el_id=”1486918736194-0f8cd189-9b17″]

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık- Alış tutarı-Satış tutarı-160.000-TL–220.000 -TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı-88.000-TL 
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı-160.000-TL

[/vc_toggle]

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji