11’inci KALKINMA PLANI (2019-2023) VERGİ POLİTİKASI TERCİHLERİ

11’inci Kalkınma planımız 23.07.2019 tarihli Birinci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
Planın hedefi ;
Ekonominin yapısını, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüştürerek , eğitimle insan
kaynağının milli teknoloji hamlesi ile sentezleyerek yenilik kabiliyetinin arttırılması”
Planın vizyonu ise ; daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü bir Türkiye.
Dilerim ki, bu hedefler ve vizyona ulaşılır. Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır şekilde uygulanır.
Politika tercihlerinden birkaçına değinecek olursak, şöyle sıralayabiliriz ;
1. Yatırım dönemine odaklanan, esnek ve nakit teşviklerine odaklanan “ yeni bir teşvik sistemi. Etkin olmayan vergi teşviklerinin kademeli kaldırılması.
2. “Vergi Veri Analiz Merkezi “ kurulması
3. Gelir ve kurumlar vergilerini tek bir kanunda toplayarak; vergi tabanını genişleten , vergiye uyumu kolaylaştıran , yatırım ve üretimi destekleyen “ Gelir Vergisi Kanunu” çıkarılması.
4. “ Lüks ve ithal yoğunluğu yüksek” ürünlerden ÖTV kapsamında olmayanların ÖTV kapsamına alınması,

5. Vergi adaletinin güçlendirilmesi, tabanın genişlemesi ve vergi gelirlerinin arttırılması için vergi sisteminde revizyona gidilmesi,
6. “Kapsam, matrah ve vergi oranları düzenlemeleri “ ile doğrudan vergilerin vergi gelirleri içindeki payının arttırılması.
7. Fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik vergisel teşvikler gözden geçirilecek,
8. Şirketlerin halka açılımını destekleyecek vergisel teşvikler sağlanacak, ,
9. Taşınmazlardan kaynaklanan gelirler vergilendirilerek dolaysız vergi gelirleri arttırılacak ve taşınmazların alım-satımında esas alınan değer belirlenerek bu işlemlere dayalı vergi ve harç gelirlerinde artış sağlanacak
10. Maktu vergi artışları, enflasyon artışlarına bağlanması da bu politika tercihlerinin arasında olup kısaca gelecek dört yılın vergi politikası tercihleri bu yönde.
Daha şeffaf , daha adil, daha çözüm odaklı, eşitliğin yanında adaletin de hiçbir zaman eksik edilmediği, her kesimi kucaklayan politikalar ile müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Bizler mesleğin genç nesli olarak, bu konulara her zaman daha hassas yaklaştık ve bu yolda çalışacağız.

Saygılarımla,
STJ.SMMM SİNEM İVECEK

Kaynak: Ekonomist Dergisi Eylül 2019
11’inci KALKINMA PLANI (2019-2023) VERGİ POLİTİKASI TERCİHLERİ